2020-09-22 | Nyhet

”Som kommun kan vi välja att skapa riktade insatser för suicidprevention”

Person står och vilar armarna/händerna och tittar ut över natur. Endast armar och natur syns i bild

Stockholms län har inom överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa avsatt medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention. Södertälje kommun är en av flera kommuner som har tagit del av den satsningen under året.

Satsningen, som tillhandahålls av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)länk till annan webbplats, består av kostnadsfritt stöd till kommuner i planering och implementering av evidensbaserade suicidpreventiva metoder. Flera kommuner har i år tagit del av deras stöd och utbildningar.

Bland annat har åtta kommuner använt deras konsultativa stöd i att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention. Aktion livräddning är en heldagsutbildning för suicidprevention, där ca 400 personer utbildades i våras. Under hösten ska ytterligare 1300 utbildas. Youth aware of mental health (YAM) är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan, med syftet att förbättra psykisk hälsa och minska suicidhandlingar hos skolelever. Hittills har ett tiotal skolor runt om i länet anmält sig för att ta del av insatsen och NASP kommer hålla en instruktörsutbildning i YAM där några kommuner valt att utbilda egna instruktörer. Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt som Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett evidensbaserat utbildningsprogram som är snarlikt fysisk Första hjälpen-utbildning. NASP erbjuder två utbildningsplatser per kommun till utbildningen som var tänkt att äga rum under hösten, men som på grund av pandemin skjuts fram till våren 2021.

Södertälje kommun är en av de kommuner som tagit del av den länsgemensamma satsningen på suicidprevention. Deras arbete med suicidprevention startade 2018 när kommunstyrelsens kontor fick i uppdrag att utforma en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention, som sedan antogs av kommunstyrelsen 2019.

Porträttbild på Anne

Anne Rinne

– Vi har en nollvision för självmord i Sverige. Om vi ska lyckas behöver vi samla alla krafter och det finns många aktörer i samhället som kan bidra till det arbetet. När vi tog fram vår handlingsplan så deltog många olika aktörer, både interna och externa, säger Anne Rinne, utredare på enheten för utredning och hållbarhet i Södertälje kommun.

Vilka insatser har ni tagit del av kopplat till den länsgemensamma satsningen på suicidprevention?

– Nu under hösten satsar vi på utbildningar och föreläsningar för personal och för allmänheten. Bland annat har vi haft ett av två utbildningstillfällen i Aktion livräddning och vi ska även utbilda MHFA-instruktörer i skolan. Utöver det kommer vi att erbjuda digitala föreläsningar i ”Våga fråga” som vi gör i samarbete med Suicide Zero. Inom kort kommer även vår suicidpreventiva broschyr att översättas till fler språk.

Varför måste kommuner arbeta med suicidprevention?

– Det är viktigt att vi vet hur vi ska agera om vi själva, någon närstående eller klient drabbas av självmordstankar. Det är också viktigt att minska rädslan för att bemöta dessa frågor. Myter och stigma kring psykisk ohälsa och suicid måste minska eftersom det leder till nedsättande attityder och är ett hinder för oss att ge rätt sorts hjälp. Att prata om självmord är ett ”skydd för livet” och utgångspunkten för det suicidpreventiva arbetet måste vara att självmord går att förebygga.

Hur kommer man som kommun igång med sitt suicidpreventiva arbete?

– Ett bra sätt att börja är att kartlägga vad som redan görs inom området och vilka utvecklingsbehov som finns och efter det kan man utforma en handlingsplan. Det är även betydelsefullt att ta fram skriftliga rutiner på hur man ska agera vid suicidalt beteende. Som kommun kan vi arbeta på fler nivåer då vi har möjlighet att nå ut till en bred massa för att öka medvetenheten och kunskapen på bredden. Vi kan också välja att satsa på de personalgrupper som ofta möter människor med denna problematik. Som kommun kan vi välja att skapa riktade insatser.

Vill du dela erfarenheter kring suicidprevention? Kontakta anne.rinne@sodetalje.se

På flera av insatserna finns platser kvar, ta gärna del av stödet och utbildningarna som NASP tillhandahåller detta år. Läs mer om stimulansmedel inom området psykisk hälsa samt insatserna.