2020-04-20 | Nyhet

Utvecklingsbehov inom området våld i nära relationer

Kvinna sitter ihopkurad med armarna över benen

En kartläggning som gjorts inom projektet SKR:s kvinnofridssatsning visar att en stor del av kommunerna i länet har behov av fördjupningsutbildningar inom våld i nära relationer. Det framkom även behov av att från regionalt håll paketera nationell information.

Kartläggningen har gjorts inom projektet SKR:s kvinnofridssatsning som startade hösten 2019 och som pågår fram till 2021. Syftet med satsningen är att förstärka kvinnofridsarbetet i den regionala stödstrukturen för kunskapsstyrning, identifiera behov av regionalt stöd samt verka för att utveckla formerna för systematisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta. I Stockholms län deltar exempelvis sex kommuner, två stadsdelar och en frivilligorganisation i ett delprojekt där de provar en systematisk uppföljningsmetod som också kommer att utvärderas.

Kartläggningen har utgått från Öppna jämförelser och intervjuer med kvinnofridssamordnare i kommunerna i Stockholms län. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera kommunernas behov av regionalt stöd, identifiera utvecklingsområden samt få en bild av hur länets kommuner arbetar mot våld i stort.

"Fördjupningsutbildning inom våld i nära relationer är definitivt ett regionalt område som behöver utforskas närmare"

En stor del av kommunernas medarbetare behöver ha grundläggande kunskaper inom våld i nära relation. Men det är också flera yrkesgrupper som behöver mer fördjupad utbildning för att kunna förebygga, upptäcka och ge stöd. Kommunerna tar redan idag ett stort ansvar för att utbilda medarbetarna, och på den grundläggande nivån finns stort stöd i webutbildningar. När det gäller utbildningar inom hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder den regionala aktören Origo utbildningar till alla länets kommuner. Men kartläggningen visar att när det gäller fördjupningsutbildningar inom våld i nära relationer kan det vara svårt att tillgodose behovet i kommunerna.

– Fördjupningsutbildning inom våld i nära relationer är definitivt ett regionalt område som behöver utforskas närmare, säger Kari Rooth, projektledare för RSS Kvinnofrid på Storsthlm. Det finns även anledning att lyfta blicken och titta på hur andra län löser det aldrig sinande behovet av kompetensutveckling.

Behov av mer paketerad information

Kommunerna möter dagligen ett stort flöde av information från den nationella nivån och de menar att det tar tid i anspråk att sätta sig in i allt. Utifrån det framkom även behov av att från regionalt håll paketera information. Flera kommuner efterfrågade sammanställningar av aktuella utredningsförslag och kommande lagändringar utifrån dess påverkan på det kommunala ansvarsområdet.

– Kvinnofridssamordnarna som intervjuas i kartläggningen samlas i ett nätverk på Länsstyrelsen där jag som projektledare för RSS Kvinnofrid deltar. Där har jag möjlighet att dela med mig av information och nyheter från den nationella nivån. Jag finns även som en resurs och bidrar och bevakar de olika samverkansformer som finns inom våldsområdet i länet och det kommer redovisas vid projektets avslut, avslutar Kari Rooth.

Risk för ökat våld med anledning av covid-19

När fler och fler isolerar sig i hemmet på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Sveriges kommuner och regioner ger kommuner rådet att förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter covid-19-pandemin. De har sammanställt sina råd till kommunerna på sin webbplats, där även kontaktuppgifter till olika stödlinjer finns. Läs mer på SKR:s webbplats här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund till kartläggningen

Sedan 2017 finns en nationell regeringsstrategi som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta har lett till en tvåårig kvinnofridssatsning efter överenskommelse mellan SKR och regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner, så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Målet för RSS/Kvinnofrid är att utifrån SKR:s kvinnofridssatsning förstärka kvinnofridsarbete i kommunerna med särskilt fokus på identifierade behov av regionalt stöd samt stärka samverkan mellan länets aktörer. RSS/Kvinnofrid syftar även till att stärka kvinnofridsområdet i uppbyggnaden av den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med särskild fokus på utbildning och kompetensutveckling.