2020-04-17 | Nyhet

Stimulansmedel inom området psykisk hälsa

Uppdragsbild

I överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa, som antogs av Sveriges kommuner och regioner tidigare i år, finns stimulansmedel till kommuner och regioner samt gemensamma medel till Stockholms län. Syftet är att stärka arbetet med psykisk hälsa.

Den 31 januari 2020 antog Sveriges kommuner och regioner (SKR) överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I överenskommelsen finns stimulansmedel till kommuner och regioner, men det finns även gemensamma medel till länet. 69 miljoner kronor av de totala medlen går enligt överenskommelsen till kommunerna i Stockholms län. Syftet med dessa medel är att stärka arbetet med psykisk hälsa.

Under året är fokus för dessa medel att fortsätta utvecklingsarbetet utifrån handlingsplaner som togs fram 2018 för psykisk hälsa samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Länsgemensamma insatser för arbete med psykisk hälsa

I överenskommelsen finns det även, för 2020, 110 miljoner kronor till Stockholms län för länsgemensamma insatser för arbete med psykisk hälsa. De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas i följande fyra poster:

  • Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner
  • Brukarmedverkan
  • Suicidprevention
  • Ungdomsmottagningar

En nyhet för i år är att inom de tre första länsgemensamma posterna finns medel till kommunerna, fördelade enligt befolkningsmängd, att rekvirera från Storsthlm.

– Nytt för i år är att det även finns stimulansmedel för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå, samt till brukarmedverkan, säger Anna Westin, samordnare samordnare på Storsthlm inom psykisk hälsa.

Suicidprevention

Vad gäller suicidprevention finns en länsgemensam satsning med kostnadsfritt stöd till kommunerna i planering och implementering av evidensbaserade metoder. Det är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tillhandahåller stödet till kommunerna.

Detta stöd blir extra viktigt nu, med tanke på den pågående covid-19-pandemin. NASP har gjort en sammanställning som pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Dessa tillfälliga minskningar tenderar dock att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över. Riskfaktorer för suicid som kan förväntas av pandemin är bland annat förlust av anhöriga, ofrivillig social isolering, ekonomiska problem, tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring samt en eventuell minskad tillgång till vårdresurser.

– De stimulansmedel som kommunerna tilldelats för suicidprevention kan med fördel användas till att bekosta tjänster/vikarier för att personal ska kunna ta del av den länsgemensamma satsningen på suicidprevention, säger Anna Westin. Den länsgemensamma satsningen på suicidprevention består bland annat av att kommuner kan få konsultativt stöd i att ta fram handlingsplaner, utbildningsdagar och utbildningsprogram samt stöd i att implementera YAM (Youth aware of mental health).

För mer information och för att ta del av den länsgemensamma satsningen på suicidprevention hittar du under relaterad information.