2019-11-07 | Nyhet

Kommuner i Skåne inspirerar till innovation och samverkan

Digitalisering och brukarinvolvering stod på agendan när Helsingborgs stad och Kommunförbundet Skåne bjöd in socialcheferna i strategiskt nätverk för socialtjänst för att berätta om hur de har hittat innovativa vägar framåt i sina utvecklingsarbeten och hur de ser på samverkan.

Helsingborg har en tydlig vision för stadens utveckling fram till 2035. Utöver det har ett delmål tagits fram: 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer.

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, ramade in hela stadens riktning och hur de konkret arbetar med en tydlig vision, mål och tillitsbaserad styrning för att leda staden framåt.

Socialtjänsten i Helsingborg leder sitt utvecklingsarbete enligt tjänstelogik. Forskningen om tjänsteinnovation visar att om användare involveras så blir de utvecklade tjänsterna mer användarvänliga. Socialchef Dinah Åbiner och brukarrepresentant Ia Jonsson arbetar konkret med brukarinvolvering genom brukarmentorer, brukarreportrar, brukardriven rekrytering och stöd till föräldrar med placerade barn.

Socialförvaltningens målbild är att staden år 2022 ska erbjuda invånarna personligt anpassade sociala tjänster var de vill och när de vill.

Helsingborg har även arbetat konkret med digitalisering. Under 2019 startade de upp Digiteam där digitalt intresserade socionomer och brukare matchas ihop för att tillsammans digitalisera det sociala arbetet.

Det digitala fokuset har länge legat på äldreomsorgen men Catarina Odenberg, förvaltningschef individ- och familjeomsorg i Sigtuna, ser möjligheter även inom sitt område.

– När det gäller digitalisering inom individ- och familjeomsorgen så finns det säkert många utvecklingsområden, till exempel taligenkänning, kunna utvärdera insatser på ett bra sätt, går det att utveckla kamera i hemmet även för barnfamiljer? Hur kan vi använda AI inom IFO? Det finns så många områden, säger Catarina.

Digitalisering i samverkan mellan kommuner

På Kommunförbundet Skåne fick socialcheferna möjligheten att se likheter och skillnader mellan hur de olika länen samverkar mellan kommunerna i socialtjänstfrågor, men också hur man samordnar samverkan med Region Skåne genom en övergripande hälso- och sjukvårdsöverenskommelse.

De driver ett nätverk som avser samverkan mellan fastighetschefer och socialchefer kring lokalbehov inom socialtjänstens verksamhetsområden. Cirka 300 barnrättsstrateger i kommunerna i Skånes län har utbildats av kommunförbundet. De arbetar även med framtagandet av en med en enkät till brukare och anhöriga för att mäta deras upplevelse av utskrivningsprocessen.

På digitaliseringsområdet har Kommunförbundet genomfört analyser av kommunernas digitala transformationsförmåga genom intervjuer med kommunernas ledningsgrupper. De har också påbörjat en förstudie kring utvecklingsbehov av kommunernas verksamhetssystem för att kunna möta Regionens framtida verksamhetssystem.

Åsa Danielsson, verksamhetschef för social välfärd och hälsa på Storsthlm, tror att kommunerna i Stockholms län kan hämta inspiration från hur de skånska kommunerna arbetar inom dessa områden.

– Flera av ämnena som berördes under de här dagarna gav direkt input på hur socialtjänsterna i Stockholms län kan arbeta vidare med såväl länssamverkan i stort, som verksamhetsutveckling genom digitalisering och i samarbetet med Region Stockholm, säger Åsa.