2019-10-22 | Nyhet

Systematisk uppföljning av våld mot kvinnor

Det nationella projektet för utveckling av systematisk uppföljning av våld mot kvinnor väcker stort intresse bland länets kommuner. Sex av länets kommuner, två stadsdelar och en kvinnojour ansökte och blev antagna som piloter i projektet som leds av SKL och samordnas av länets utvecklingsledare.

Projektet är en del i SKL:s kvinnofridssatsninglänk till annan webbplats och startade i september 2019 och kommer att pågå i två år. I Stockholms län samordnas projektet av Kari Rooth som är utvecklingsledare för hela satsningen RSS/Kvinnofrid. Syftet med satsningen är att förstärka kvinnofridsarbetet i den regionala stödstrukturen för kunskapsstyrning, identifiera behov av regionalt stöd samt verka för att utveckla formerna för systematisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta.

Behovskartläggning

Kari Rooth har genomfört en kartläggning av kommunernas arbete inom våldsområdet bland annat i syfte att identifiera behov av regionalt/delregionalt stöd. Där framgick tydligt att både behovet och intresset för att utveckla arbetet med systematisk uppföljning var stort.

Det var lyckosamt att SKL kom med erbjudandet att bli pilotkommun i samband med att jag genomförde kartläggningen. Med tanke på att det var ett begränsat antal kommuner som fick delta är jag väldigt glad över att samtliga intresserade från Stockholms län fick chansen att vara med, säger Kari Rooth.

Arbetet är nu igång och deltagarna får stöd via webbsändningar och en digital samarbetsplattform.

– Just nu handlar frågorna mycket om det tekniska men alla jag pratat med är positiva. Många områden inom social välfärd och hälsa har kommit längre i sitt arbete med systematisk uppföljning och det har tidigare inte funnits något verktyg speciellt anpassat för våldsutsatta. Där har utvecklingen gått framåt och SKL:s pilotprojekt bygger på SUV:en, systematisk uppföljning av våld, framtagen av Socialstyrelsen, fortsätter Kari.

Systematisk uppföljning är ett fortsatt förbättringsområde även nationellt, enligt SKL:s rapport Öppna jämförelser 2019: våld i nära relationerlänk till annan webbplats från juni 2019. Av den framgår att endast 8 procent av kommunerna uppger att de använder uppföljningsresultat i syfte att utveckla verksamheten.

I rapporten står också att "systematisk uppföljning är en viktig informationsskälla som kan ge värdefull kunskap för att vidareutveckla arbetet, inte minst vad de som kommunerna möter anser om den hjälp och det stöd de får, och vad de behöver". Detta är ett av skälen till att systematisk uppföljning av våldsutsatta har hög prioritet inom satsningen RSS Kvinnofrid på såväl nationell som regional nivå.

Inspirationsdag med goda exempel

Längre fram kommer vi att bjuda in till en inspirationsdag, där goda exempel på arbetet med systematisk uppföljning på området kommer att presenteras. Förutom de kommuner och stadsdelar som är piloter i projektet finns kommuner som prövar andra metoder eller som ännu inte kommit igång med det systematiska uppföljningsarbetet. Mer information kommer senare.

Bakgrund

Sedan 2017 finns en nationell regeringsstrategi som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats. Detta har lett till en tvåårig kvinnofridssatsning efter överenskommelse mellan SKL och regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner, så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.