2019-06-18 | Nyhet

Tryggare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ella Bohlin och Martina Mossberg

Ella Bohlin och Martina Mossberg

Storsthlm och Region Stockholm är överens om en permanent överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.

Varför är det viktigt med en samordnad process runt patienten så att sjukhusvistelsen kan förkortas?
– Det handlar först och främst om patienternas bästa. Man ska inte behöva ligga på sjukhus längre än man behöver. När man bedöms vara utskrivningsklar, ska man få tillgång till insatser från öppenvård och kommun så snart som möjligt. Patienten ska inte behöva märka om det är Region Stockholm eller kommunen som är vårdgivare. Det handlar också om att frigöra vårdplatser till dem som behöver dem bättre, säger Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm och ordförande i VIS (ledningsgruppen för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län).

Vad är vinsten med en permanent överenskommelse mellan kommunerna i länet och Region Stockholm?
– Den stora vinsten är att vi tillsammans hittar en bra process som förbättrar situationen både för de enskilda patienterna och för alla som jobbar med vårdinsatserna inom regionen och inom kommunerna. Genom att arbeta på samma sätt i hela regionen får vi en gemensam målbild, tydliga arbetssätt och likvärdig vård. Det blir kvalitetssäkrat, uppföljningsbart, förutsägbart och mer kostnadseffektivt, säger Martina Mossberg, ordförande för kommunernas representanter i VIS.

Vad händer nu?
​För Region Stockholm ska överenskommelsen antas i regionfullmäktige i höst. Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att anta avtalet, vilket kommunerna i sin tur kommer att besluta om under hösten. Dessutom kommer Storsthlm tillsammans med Region Stockholm att tydliggöra parternas ansvar i samband med utskrivningsprocessen. Parterna kommer även att arbeta vidare med att hitta samverkansformer för psykiatrin och att säkerställa ett digitalt system som fungerar för alla målgrupper i utskrivningsprocessen.

Läs överenskommelsen om LUS i sin helhetlänk till annan webbplats