2019-04-26 | Nyhet

En gemensam vision för välfärden 2030

Uppdragsbild

Foto: PwC – från filmen "Vision välfärdsteknik 2030"

Kommunerna i Stockholms län har tillsammans arbetat fram en vision för framtidens socialtjänst. Den nya filmen Vision välfärdsteknik 2030 visualiserar en trygg och aktiv vardag med hjälp av digitala hjälpmedel. Det gemensamma målet är att inom en tioårsperiod vara ledande i landet på regionalt samarbete kring digitaliserad socialtjänst.

Vård och omsorg till fler medborgare – med färre resurser

Ekonomirapporten från december 2018 (pdf, 2,18 mb)länk till annan webbplats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar en obalans mellan antalet tillgängliga vårdgivare och antalet vårdtagare. Den yngre och äldre befolkningsandelen ökar, liksom behovet av vård och omsorg, medan antalet arbetsföra i landet minskar. Även om alla nytillkomna på arbetsmarknaden anställdes inom vård och omsorg skulle det bara precis räcka till. Den beräknade kostnaden för nya arbetssätt och ökade resurser fram till 2022 är 43 miljarder kronor.

Digitalisering ger en väg framåt

Genom uppdraget Digitalisering inom socialtjänsten 2019–2022 har socialcheferna i länet tillsammans enats om en gemensam vision och strategi för att klara utmaningarna med kompetensförsörjning. En av de viktigaste ambitionerna är att bättre nyttja och utveckla de tekniska hjälpmedel som redan finns inom exempelvis hemtjänst och äldrevård. Rätt använda kan de frigöra resurser med bibehållen kvalitet. Den nya filmen Vision välfärdsteknik 2030länk till annan webbplats är tänkt som ett verktyg i det lokala förändringsarbetet. Lotta Wigen, förvaltningschef i Lidingö stad, har varit med på hela resan och ser stora potential med digitalisering.

– Digitalisering skiljer sig inte från annat förändringsarbete. Vi måste våga prova nya vägar. Filmen visar vad digitalisering kan handla om i verkligheten och vi kan använda den i våra verksamheter för att inspirera, väcka nyfikenhet och visa på möjligheterna. Vi ska använda tekniken där vi kan och låta människor utföra det som bara vi människor kan, ge lite vänlighet och en varm hand där det behövs, säger Lotta Wigen.

Förutsättningar och framgångsfaktorer

Digitaliseringsstrategerna Klas Nilsson och Karin Bengtsson på Storsthlm ser positivt på arbetet framöver.

– Tidigare saknades en gemensam vision för hur e-hälsa och välfärdsteknik ska utvecklas i länet. De tekniska förutsättningarna har funnits länge, men vi har generellt förlitat oss för mycket på kortsiktiga lösningar och "häftig teknik", säger Klas Nilsson.

I uppdraget pratar de mycket om "från grunden upp", vilket syftar på vikten av att tänka till och prioritera rätt från början. Kommunerna har alla samma utmaningar, problem och förutsättningar. Med bättre samverkan kan synergieffekter uppnås, exempelvis genom upprättande av gemensamma databaser, register och samordnade upphandlingar.

– För att lyckas med visionen krävs det rätt förutsättningar, långsiktiga lösningar och ett modigt ledarskap. Vi kan nå dit och längre, om vi börjar nu, säger Karin Bengtsson.

Karin Bengtsson och Klas Nilsson, digitaliseringsstrateger. Foto: Helena Starenby

Förändringsarbete i kommunerna

Storsthlms roll är att projektleda arbetet och samordna kommunikationsinsatser, exempelvis arrangera nätverks- och tematräffar och undersöka möjliga samarbeten med andra regioner. Men det viktigaste uppdraget är att stötta kommunerna som nu jobbar aktivt med att implementera visionen i sitt arbete kring förändringsledning och digitalisering.

– I kommunerna behöver vi vara medvetna om att digitalisering kostar och att vi initialt inte kommer att kunna "hämta hem" alla personalkostnader. Digitalisering är ett lagspel där vi behöver arbeta nära tillsammans för att komma vidare, säger Lotta Wigen avslutningsvis.

Se filmen Vision välfärdteknik 2030