2019-02-21 | Nyhet

Länsgemensamt utvecklingsarbete kring ungdomsmottagningar ska främja hälsa bland unga

2017 antogs en länsgemensam handlingsplan för att utveckla ungdomsmottagningarna i länet. Nu ska också det befintliga vårdavtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunernas ungdomsmottagningar revideras. Vi har pratat med Elin Fischer, som är den på Storsthlm som samordnar arbetet, om vad som händer inom uppdraget just nu.

Tillsammans med Region Stockholm har kommunerna i länet erhållit cirka 30 miljoner kronor årligen (2016-2018) i stimulansmedel, öronmärkta för länets ungdomsmottagningar. Detta sker inom ramen för den överenskommelse som staten och Sveriges Kommuner och Landsting har kring psykisk hälsa.

Vi har pratat med Elin Fischer som är den processledare på Storsthlm som tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samordnar utvecklingsarbetet.

Kan du berätta lite om arbetet och varför det görs?
– Eftersom ungdomsmottagningarna är en tvärprofessionell verksamhet som består av både hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet efterfrågade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett samarbete med Storsthlm. När Storsthlm tillfrågade ungdomsmottagningarna om behovet av stöd vid framtagandet av nya vårdavtal, länsgemensamma riktlinjer och digitala tjänster, var en stor majoritet positivt inställda. 2018 beslutade Storsthlms styrelse om att anta uppdraget.

Vilken roll har Storsthlm i det hela?
– Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samordnar Storsthlm det gemensamma utvecklingsarbetet kring länets ungdomsmottagningar och Storsthlm ska särskilt företräda ett kommunalt perspektiv. Till hjälp har vi en arbetsgrupp med representanter från ungdomsmottagningar i alla länsdelar. Gruppen har bildats med utgångspunkt från de tre delarna i uppdraget: vårdavtal, riktlinjer och digitala tjänster.

Varför är det här arbetet viktigt?
– Som verksamhet bygger ungdomsmottagningen på ett samarbete mellan kommun och Region Stockholm. Det är en väletablerad, viktig och uppskattad verksamhet bland unga, en lågtröskelverksamhet dit de själva kan vända sig med frågor av både social, psykosocial och medicinsk karaktär.

Idag finns inga nationella riktlinjer som reglerar ungdomsmottagningens verksamhet. Tanken med de länsgemensamma riktlinjerna är att enas kring gemensamma utgångspunkter i ungdomsmottagningens verksamhet, exempelvis gällande styrande principer, verksamhetens huvudsakliga innehåll, ungdomsmottagningarnas del i vårdkedjan och samverkan med andra aktörer, samt uppföljning och utvärdering. Syftet är att skapa förutsättningar för mer jämlik vård och utbud på länets ungdomsmottagningar. Det arbete som Stockholms län nu gör med tvärprofessionella länsgemensamma riktlinjer kan också bli en inspiration för landets övriga ungdomsmottagningar.

Vad händer just nu?
– Just nu pågår arbetet för fullt i arbetsgruppen som i huvudsak fokuserar på att ringa in vilka delar som är väsentliga i länsgemensamma riktlinjer. En juridisk översyn pågår också av olika möjliga driftsformer. Det ser lite olika ut i länet, en del ungdomsmottagningar drivs helt av Region Stockholm och andra helt av kommunen, medan somliga har en delad driftsform mellan kommunen och Region Stockholm. Syftet med översynen är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommunerna att fatta beslut om och teckna nya vårdavtal.

Vad är målet med uppdraget?
– Flera rapporter och undersökningar tyder på att psykisk ohälsa för unga, både diagnosticerad och självupplevd, har ökat kraftigt de senaste åren. Vi hoppas att arbetet med vårdavtal, riktlinjer och digitala lösningar ska bidra till att skapa förutsättningar för en likvärdig och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar. Visionen är att fler unga ska få hjälp tidigt, oavsett om det rör sig social, psykosocial- eller medicinsk problematik eller en kombination av dessa, och vi hoppas att pågående utvecklingsarbete ska bidra till detta! Förhoppningen är att en ökad tillgänglighet, genom exempelvis digitala tjänster, kan skapa möjlighet för fler unga att söka sig till ungdomsmottagningen.