2019-02-21 | Nyhet

Förstudie om hälso- och sjukvårdsavtal ska förbättra samverkan i länet

I maj 2018 fick Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett gemensamt uppdrag från länets politiska ledningsgrupp Vård i Samverkan, VIS, att genomföra en förstudie avseende ett hälso- och sjukvårdsavtal. I januari blev den klar och visar på många goda fördelar med att samverka.

Avtalet avser en överenskommelse om samverkan på övergripande nivå mellan länets kommuner och Region Stockholm. Förstudien, som blev klar i januari, resulterade i en rapport, som fungerar som ett kunskapsunderlag och ett underlag inför beslut om ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.

Bland annat visar förstudien på många gemensamma vinster med en överenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg, och med den en tydligare ledning och styrning kring samverkan. Som exempel kan nämnas vinster som effektivare användning av resurser, nya effektivare arbetssätt och vårdformer, ökad trygghet, högre kvalitet och rätt vård och stöd i rätt tid.

Bakgrunden till förstudien
Bakgrunden till uppdraget är den gemensamma önskan om en förbättrad ledning, struktur och principer för samverkan kring individer med behov stöd från båda huvudmännen. Idag finns ett tiotal överenskommelser mellan kommunerna i länet och Region Stockholm som rör samverkan kring olika målgrupper. Till några av dessa överenskommelser har länet byggt upp olika samverkansorganisationer, utan att ha en gemensam struktur och ledning kring samverkan.

Åsa Danielsson, verksamhetschef för välfärd och hälsa på Storsthlm, menar att ett gemensamt arbete krävs för att möta länets utmaningar.

– Vi ser de utmaningar som kommer nu med fler äldre och sjuka i länet, en ökande psykisk ohälsa, svårigheter med kompetensförsörjningen och så vidare. Vi måste börja samverka och samarbeta mer effektivt nu än tidigare, då ingen av huvudmännen klarar dessa utmaningar ensam.

Många län i landet arbetar redan med övergripande samverkansavtal och med en gemensam ledning och styrning kring samverkan, region och kommuner emellan.

– De har löst, och löser fortsättningsvis, samverkanssvårigheter på övergripande nivå och tar även fram nya samverkansmetoder och vårdformer. Tack vare deras tydliga ledning, styrning och kommunikationsvägar så kan nya samverkansuppdrag snabbt och effektivt ’gå in’ i samverkansstrukturen, menar Åsa Danielsson.

Juridiskt möjligt
I förstudien beskrivs nuvarande samverkansformer mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Den beskriver även hur de legala förutsättningarna för en övergripande samverkansöverenskommelse ser ut. Exempelvis behöver inte alla kommuner ingå i en övergripande samverkansöverenskommelse för att den ska bli giltig. Av praktiska skäl skulle detta dock underlätta så att det inte måste tas fram flera överenskommelser i länet som vårdgivare måste förhålla sig till. Under arbetets gång har jurister, ekonomer, kommunikatörer och e-strateger från båda huvudmännen varit involverade för att hämta in sakkunskap.

– Förstudien visar att det är juridiskt möjligt att ta fram en övergripande överenskommelse om samverkan i länet och att det också skulle vara klokt att bygga en tydlig samarbetsorganisation där samarbetssvårigheter skulle kunna lösas på ett effektivt sätt, förklarar Åsa Danielsson.

Det fortsatta arbetet
I förstudien föreslår man hur det fortsatta utvecklingsarbetet kan fortsätta. Nulägesanalysen visar att det finns ett stort behov av att gemensamt utveckla nuvarande samverkansformer och att ta fram gemensamma principer för samverkan. Framtidsspaningen visar att det finns stora behov av att gemensamt utveckla smarta digitala lösningar, och att digitaliseringen kommer att underlätta för en effektiv samverkan. Ett fortsatt nästa steg kan därför vara att fortsätta utvecklingsarbetet med en mobiliseringsfas.

Den 18 februari tog VIS beslut om att ställa sig bakom förstudierapporten och uppdrar åt Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att redovisa förstudien inom respektive organisation och för respektive huvudman. Den 21 februari tog Storsthlms styrelse beslut om att ställa sig bakom ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med länets kommuner och Region Stockholm. Målet är att uppnå en överenskommelse om samverkan och hälsa i enlighet med förstudierapportens intentioner.

Läs hela förstudierapporten härPDF och ta del av förutsättningarna för ett avtal härPDF