2018-12-07 | Nyhet

Övergången till nya arbetssätt vid utskrivning från sjukhus genomförd

Den 14 november skedde övergången till de nya arbetssätten enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen, som började gälla vid årsskiftet, har inte kunnat tillämpas fullt ut förrän en uppdaterad version av informationsöverföringssystemet WebCare var driftsatt. Övergången gick enligt plan och inga större justeringar har behövts göras i WebCare.

Övergången innebär dock en del förändrade arbetssätt för såväl kommunerna som landstingets verksamheter och det har rapporterats om vissa svårigheter att anpassa sig till de nya arbetssätten. Därför kommer Storsthlm och landstinget att gemensamt ta del av avvikelserna från respektive verksamheter och därefter fatta beslut om ytterligare information och om det finns behov av att revidera riktlinjer och rutiner.

Den tillfälliga överenskommelsen som reglerar samverkan i länet kring patienter som skrivs ut från sjukhus gäller fram till den första januari 2020. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig överenskommelse som bland annat reglerar betalningsmodell för de patienter där kommunerna får ett betalningsansvar i samband med utskrivning. Det som sker nu är förankring i de kommunala nätverken på Storsthlm för att förbereda inför en förhandling med landstinget om hur den långsiktiga överenskommelsen ska utformas.

Gemensamma dialogmöten med företrädare från länets kommuner och landstingets vårdgivare kommer att hållas under februari/mars. Syftet är att utbyta erfarenheter, identifiera framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter samt att informera om det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet som sker. En inbjudan skickas till kommunerna inom kort.