2018-06-13 | Nyhet

Gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal - angeläget för regionens kommuner

VIS (vård i samverkan) har gett Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att hitta former för ett genomgripande hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och Stockholmsregionens 26 kommuner.

Uppdraget innebär att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag och ett genomarbetat förslag till uppdragsdirektiv inför det egentliga arbetet med att ta fram ett avtal.

Samarbetet med Stockholms läns landsting är idag omfattande. Det finns ett 20-tal olika överenskommelser inom områden för barn, vuxna och äldre. I överenskommelserna finns olika modeller för exempelvis implementering, uppföljning och digitalt stöd.

Åsa Danielsson, som är ny verksamhetschef på Storsthlm med ansvar för välfärdsfrågor, anser att ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan landstinget och de 26 kommunerna är en angelägen fråga för regionen att komma vidare med.

– För kommunerna är det viktigt med en gemensam syn på hur samarbetet med landstinget går till. Att se över alla överenskommelser, hitta synergieffekter och på så sätt förenkla, kan ge fler möjligheter till nya samarbetsytor som kommunmedborgarna behöver.

Förutsättningarna för regionens 26 kommuner är skiljer sig åt, vilket ger olika behov av ingångar i ett övergripande avtal med landstinget. Detta gör att underlaget som tas fram under förstudien behöver beskriva och exemplifiera hur en gemensam avtalsform skulle kunna se ut; en avtalsform som håller över tid och som möjliggör flexibilitet och ingångar för kommunerna kring underliggande överenskommelser.

– Under förstudien kommer en kunskapsstudie att upprättas där Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen noga studerar vad andra regioner har gjort för hälso- och sjukvårdsavtal, och lära av de utvärderingar som utförts. Kunskapsstudien ska belysa hur omfattande vårt samarbete är idag och hur många personer det berör, förklarar Åsa Danielsson.

– Vårt mål med förstudien är att ge parterna rätt och tillräckligt bra underlag för att vilja medverka i ett arbete med ett hälso- och sjukvårdsavtal, säger Åsa Danielsson.