2018-03-15 | Nyhet

Kommun och landsting förenklar utskrivning av patienter

Innan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft tidigare i år, enades länets kommuner och landstinget om ett förslag till en tillfällig överenskommelse. Under hösten har arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner pågått. Dessa har nu antagits av den politiska styrgruppen för samverkan inom vård och omsorg. Implementeringsarbetet har precis startat i kommunerna.

Patienter ska inte behöva bli liggande på sjukhus längre än vad som är nödvändigt, det är målet med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från och med januari i år. Redan innan den trädde i kraft enades länets kommuner och landstinget om ett förslag till en tillfällig regional överenskommelse som kommer att gälla även hela 2019, tid som kommer att användas för att stärka samverkan och tilliten mellan parterna.

I överenskommelsen ingår en handlingsplan som bland annat innefattar uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner, något kommunerna och landstinget arbetat fram under hösten. Nu har de antagits av den politiska styrgruppen för samverkan inom vård och omsorg, VIS, och implementeringsarbetet har precis startat i kommunerna och i landstinget.

Anna-Lena Möllstam är projektledare och ansvarar för implementeringen av överenskommelsen med den tillhörande riktlinjen och rutinerna i Nacka kommun.

– Den nya överenskommelsen ger oss möjlighet till en bättre samverkan för våra kunders bästa då man från alla parter förbundit sig att arbeta utifrån överenskommelsen. Vi har något att luta oss emot.

Eftersom den nya överenskommelsen är tillfällig har kommunerna och landstinget möjligheten att förfina sina gemensamma arbetssätt medan en permanent överenskommelse tas fram. Under tiden ska även data samlas in för att parterna ska kunna följa eventuella effekter av de nya arbetssätten.

– Jag ser överenskommelsen som en möjlighet att träna, fortsätter Anna-Lena Möllstam.

Nacka kommun, som har varit tidiga med att börja arbeta med den nya överenskommelsen, har bland annat anordnat informationsmöten med alla berörda verksamheter och diskuterat vad den nya lagen och överenskommelsen kommer att innebära för de interna arbetsprocesserna. En workshop, där både kommunen och landstinget deltog, blev startskottet för de nya arbetssätten.

– Över 90 personer anslöt från nästan samtliga landstingsverksamheter. Vid mötet fick verksamheterna i uppdrag att på hemmaplan arbeta vidare med vad den nya lagen innebär för just dem, säger Anna-Lena Möllstam.

Under våren fortsätter det konkreta implementeringsarbetet i Nacka, bland annat genom att öka samarbetet med närliggande vårdparter.

– Den nya lagen och den regionala överenskommelsen innebär att samverkan med våra vårdgrannar måste intensifieras. Vi ska tillsammans ta fram lokala rutiner för hur vi ska samverka så att den enskilde individen inte ska komma i kläm. Det gör vi genom att revidera den lokala samverkansöverenskommelse som vi har idag mellan Nacka kommun, vårdcentralerna, geriatriken, primärvårdsrehab och avancerad sjukvård i hemmet, avslutar Anna-Lena Möllstam.

Under våren 2018 fortsätter kommunerna, genom Storsthlm, och landstinget arbetet med att utvärdera data, ta fram utbildnings- och informationsmaterial samt förbereda arbetet för att ta fram en permanent överenskommelse.

 

Om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1 januari i år trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft, som ersätter den tidigare lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård är i behov av insatser. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

Lagen innebär bland annat att landsting och kommuner tillsammans ska fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Den tillfälliga överenskommelsen mellan länets kommuner och landstinget gäller till och med december 2019.