2018-02-20 | Nyhet

Överförande av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna får anstå

Storsthlms styrelse har i idag enigt fattat följande beslut:

Storsthlm konstaterar att det finns motstridiga uppfattningar mellan Stockholms läns landsting och ett fåtal kommuner (bl.a. Solna) om vad en skatteväxling för hemsjuk­vården ska baseras på. Utifrån detta ser inte styrelsen att det finns förutsättningar att kunna enas om ett gemensamt avtal mellan 27 parter och att ett överförande av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna därför beklagligtvis får anstå.

Storsthlm har sedan förbundsmötet 2015 haft i uppdrag att driva frågan om kommunalisering av viss hälso- och sjukvård i ordinärt boende. I december 2016 beslutade Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting (SLL) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med Storsthlm utarbeta ett förslag till kommunalisering av den basala hemsjukvården, inkluderande nivån på den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen.

Parternas ambition var att nu i februari föreslå de 26 kommunerna och Stockholms läns landsting att senast i juni 2018 anta en överenskommelse som slår fast en gemensam målbild och tidsplan för ett kommande avtal om överlåtelse av ansvaret för viss hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Tanken var att gemensamt, och med överenskommelsen som grund, fortsatt utreda ett antal knäckfrågor inför ett slutligt avtal 2019.

Styrelsens beslut grundar sig på att landstinget och några av kommunerna har helt olika syn på skatteväxlingen. Landstingets utgångspunkt är att en kommande skatteväxling ska grundas på redovisade kostnader uppräknat till det år då överföringen genomförs. Den framtida kostnadsutvecklingen efter överlåtelsen ska inte beaktas. Några kommuner i länet utgår i motsats till detta ifrån att framtida kostnadsutveckling kopplad till en ökande andel äldre bör ligga till grund för förhandling om skatteväxling.

Styrelsen uttryckte också sitt tack till de tjänstemän på Storsthlm, som tillsammans med många tjänstemän i kommunerna arbetat intensivt och målinriktat med frågan.

För mer information kontakta:

Mats Gerdau, ordförande: mats.gerdau@nacka.se
Madeleine Sjöstrand, direktör: madeleine.sjostrand@storsthlm.se