2018-01-25 | Nyhet

Digitala utmaningar i vård och omsorg

I Stockholms län har de digitala frågorna fått en central roll i diskussionerna kring kommunalt ansvar för hemsjukvården och införandet av ny lagstiftning vid utskrivning från slutenvården. Hur ska informationsöverföringen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting gå till?

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen innebär att välfärden i framtiden kommer att se annorlunda ut än vad den gör idag. När vård och omsorg utvecklas finns det alltid ett digitalt perspektiv.

I Stockholms län har de digitala frågorna fått en central roll i diskussionerna kring kommunalt ansvar för hemsjukvården och införandet av ny lagstiftning vid utskrivning från slutenvården. Hur ska informationsöverföringen mellan kommunernas vårdpersonal och mellan kommunernas och landstingets vårdpersonal gå till i vårt län, där vi har fler än 200 utförare av primärvård och fler än 200 hemtjänstföretag?

Vid kommunalisering av hemsjukvården vill vi att över 15 000 invånare i länet ska få en mer sammanhållen och bättre vård och omsorg. Hur ska personalen från kommuner och privata vård- och omsorgsbolag få tillgång till den information de behöver för att kunna serva och vårda våra invånare? Hur ska våra invånare få möjlighet att vara delaktiga i sin vård och sin vårdplanering? Dessa frågor är högst aktuella och diskuteras i Storsthlms olika nätverk med kommunföreträdare och med landstinget i det pågående arbetet kring hemsjukvård.

Kommunerna har kommit olika långt i sitt lokala arbete. En del kommuner använder regelbundet videokommunikation vid till exempel samordnad vårdplanering, ett tiotal kommuner är på gång att införa säker meddelandehantering, både mellan olika huvudmän och mellan kommunen och invånaren. Många kommuner får tillgång till hälso- och sjukvårdsdokumentation via Nationell patientöversikt (NPÖ) eller via inloggning i landstingets journalsystem. Invånarna i länet förväntar sig att den digitala kommunikationen fungerar inom vård och omsorg.

Storsthlm är överens med Stockholms läns landsting om att digitaliseringen är en viktig pusselbit för trygg och säker för vård och omsorg. I Principer för samverkan i Stockholms länlänk till annan webbplats har kommunerna och landstinget kommit överens om att man ska prioritera informationssäkerhet och tillit i arbetet med digital informationsöverföring inom vård och omsorg. Alla inblandade organisationer behöver skapa förutsättningar för en digital transformation. Det behövs ett långsiktigt arbete som beskriver processer som är kopplade till planering, att identifiera information som ska utbytas, uppbyggnad av en mjuk infrastruktur som hjälper oss att hitta vem som gör vad i vården, vad som utförs och var utförarna finns. Den långsiktiga utmaningen är hur vi ska kunna samarbeta digitalt i vårt län under förutsättningen som man kommit överens om: att alla har olika verksamhetssystem. Här finns en gemensam styrgrupp för kommunerna och Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning. Vi är överens om att kraftsamla för att tillgodose behoven hos länets invånare. På kort sikt behöver vi alla sätta fart och göra det vi kan idag. Här kraftsamlar vi regionalt, tillsammans med Stockholms läns landsting, för en interimslösning kring var vi ska läsa vilken information. Vi vill avskaffa faxen!