2017-10-27 | Nyhet

Regionen satsar på att minska skolfrånvaron

För att minska skolfrånvaron i länet har Uppdrag Psykiska hälsa i Stockholms län finansierat ett delprojekt, som letts av Storsthlm, och engagerat länets kommuner och delar av landstingets verksamheter.

De nationella analyser som bland annat Skolinspektionen, Statens offentliga utredningar och Socialstyrelsen har gjort visar att elevers skolfrånvaro kan ha en stark negativ inverkan på elevers måluppfyllelse. Samma analyser visar att de barn som har negativa skolresultat från grundskolan även löper kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem, exempelvis kriminalitet, bidragsberoende eller missbruk.
 
Uppdrag Psykiska hälsa i Stockholms län har finansierat ett delprojekt som letts av Storsthlm, och engagerat länets kommuner och delar av landstingets verksamheter. Delprojektet är omfattande och inkluderar många av länets kommuner, friskolor, brukarorganisationer samt flera av landstingets verksamheter. I delprojektet har Storsthlm kartlagt faktorer som kan orsaka frånvaro samt identifierat goda exempel på åtgärdande metoder. I samband med delprojektet har även en inventering av antalet frånvarande elever genomförts. Precis som i de nationella mätningarna är osäkerheten i de inrapporterade siffrorna stor, liksom mörkertalet. Trots bristerna i underlaget pekar resultaten på att så många som över 12 000 elever i regionen mellan 6–19 år är borta mer än 20 procent av sin skoltid.
 
Krav på ökat samarbete
För att komma tillrätta med de orsaker som leder till frånvaro behövs insatser på flera plan, där är samarbete en förutsättning för att lyckas. En ökad rörlighet inom regionen bidrar till att fler barn går i skolor utanför sin hemkommuns regi. För att minimera risken att elever i behov av insatser tappas bort växer kraven på samverkan, bland annat för att kunna göra kvalitetssäkrade överlämningar och uppföljningar. Ett ökat samarbete gäller framförallt mellan berörda verksamheter så som skolenheter, sociala myndigheter och landsting. En grundförutsättning för att lyckas med arbetet att minska skolfrånvaron är att arbetet har en politisk förankring i kommunen och i länet.
 
En kommun som kommit långt i samverkansarbetet är Lidingö stad. Daniel Broman är förvaltningschef i Lidingö stad och betonar vikten av förtroende mellan alla inblandade parter.
 
– Samverkan är grunden för att lösa de mest komplexa elevärendena. För att få detta att fungera krävs ett stort förtroende för varandras uppdrag och organisationer, där vi stöttar och inte dömer varandras beslut. Med ett tydligt uttalat uppdrag från politiken ökar möjligheten att lyckas.
 
 – Arbetet med att skapa tydliga rollfördelningar är också viktigt för att minska de organisatoriska mellanrum som lätt uppstår i arbetet mellan flera organisationer. Det krävs att vi själva tar ansvar och inte bara förlitar oss på att någon annan ska göra det, säger Daniel Broman.
 
Stora kompetenssatsningar
Det finns flera förklaringar till skolfrånvaro, en av dem kan vara skolornas bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt forskare på Karolinska institutet kan så många som tre av fyra elever med hög skolfrånvaro ha en neuropsykiatrisk diagnos. Nu går Uppdrag Psykiska hälsa i Stockholms län in med en satsning genom att låta 500 personer i länet delta i en kompetensatsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att på så sätt få kunskap om hur eleverna kan bemötas.
 
Från och med hösten 2017 och tre år framåt kommer Uppdrag Psykisk hälsa i Stockholms län att knyta fyra pilotkommuner till ett utvecklingsprojekt med fokus på organisatoriska faktorer som närvarorutiner, tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheter, och samverkan mellan aktörer som kommer i kontakt med barn som har eller riskerar hög skolfrånvaro. Kommunerna som deltar kommer att ta fram rutiner för det närvarofrämjande arbetet samt utveckla sina metoder för att främja närvaro och få tillbaka elever med långvarig skolfrånvaro.
 
En av pilotkommunerna är Tyresö kommun. Anki Svensson, som är barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, betonar betydelsen av tidiga insatser.
 
 – För att hantera problematisk skolfrånvaro framgångsrikt krävs det att frånvaron upptäcks tidigt och att insatser görs direkt. Vi måste hitta rätt former och verktyg för att uppmärksamma, utreda och vidta åtgärder. Det är viktigt att agera tidigt och aktivt såväl vid giltig som ogiltig frånvaro, så att elevens rätt till utbildning kan tillgodoses.

Projektet Kraftsamling för att minska skolfrånvaron i Stockholms län är ett delprojekt inom Uppdrag Psykisk hälsa i Stockholms län. För mer information om projektet, kontakta projektansvarig Åsa Radne, processledare på Storsthlm. Läs mer om projektet här.