2017-08-30 | Nyhet

Erfarenhet och engagemang ska klara reformens utmaningar

Uppdragsbild

Foto: Vincent Palma

Politikerna är överens över partigränserna. Och fördelarna för den som behöver hemsjukvård är uppenbara. Finns det inga risker när kommunerna ska ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget? Martina Mossberg är en av Storsthlms representanter i VIS – Vård i samverkan, den politiska ledningsgruppen mellan Storsthlm och Stockholms läns landsting. Hon menar att det finns vissa utmaningar.

 

Ett exempel är gränsdragningar om vad som ska ingå i ansvaret. En annan är risken för att reformen slår ekonomiskt olika för kommunerna. Samtidigt är Martina Mossberg förvissad om att kommunerna kommer att klara övertagandet på ett bra sätt med hjälp av stor samlad erfarenhet

– För det första har vi ett stort engagemang både hos landstinget och hos oss i kommunerna, säger Martina Mossberg. Många tjänstemän arbetar just nu mycket aktivt med att lyfta farhågor, risker och vinster som sedan behandlas i en rad olika referensgrupper.

Den största utmaningen just nu är gränsdragningen. Vilka delar av hälso- och sjukvårdsinsatserna inom hemsjukvården är det som ska överföras från landstinget? Allt från kostnadsansvaret för hjälpmedel och fotsjukvård till hjälp för asylsökande och papperslösa behöver gås igenom i detalj. Utgångspunkten är alltid vad som blir bäst för individen som behöver hemsjukvård. Sedan måste det fungera rent organisatoriskt och bli juridiskt korrekt.

Vinnare och förlorare?
Eftersom demografin skiljer sig över länet finns farhågan att vissa kommuner vinner på reformen medan de som har många äldre förlorar ekonomiskt.

– Ännu har vi inte kommit så långt i arbetet att vi vet hur det ekonomiska utfallet blir. Hur det än ser ut måste vi komma överens om en nivå. Förutsättningen för att alla invånare i länet ska få en jämlik hemsjukvård är helt enkelt att alla kommuner fattar beslut om att anta avtalet.

Stor erfarenhet
En annan utmaning som Martina Mossberg lyfter fram är att alla kommuner ska rigga en ny organisation och inte minst att lyckas rekrytera kompetenta sjuksköterskor.

– Fördelen med arbetet i den här reformen är att vi har väldigt mycket erfarenhet att luta oss emot, säger Martina Mossberg. Bara för några år sedan tog kommunerna över ansvaret för LSS ­ agen om stöd och service för funktionshindrade och nu kan vi bli ännu mer träffsäkra redan från början.

Engagera dig tidigt
Martina Mossbergs rekommendation är att alla som berörs, redan nu börjar titta på hur den egna verksamheten kan komma att påverkas. Framför synpunkter i referensgrupper. Håll dig uppdaterad, ta reda på mer och ställ frågor. Utnyttja den kompetens som finns hos Storsthlm.

– Alla andra kommuner i landet har redan ett helhetsansvar för hemsjukvården. Och Norrtälje kommun ansvarar sedan tio år för hemsjukvården genom Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Där finns goda erfarenheter och vårdkedjor som flyter mycket bättre än i andra kommuner.

Det ska vi övriga i Stockholms län också att klara, säger Martina Mossberg. Mina förhoppningar är mycket goda!