2017-06-28 | Nyhet

Kommunerna redo att utveckla samverkan vid utskrivning från sluten hälso– och sjukvård

– Vi, kommunerna och landstinget, är överens om att den enskilde inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt och att man ska känna sig trygg när man lämnar sjukhuset. Därför måste vi samarbeta för att utskrivningen blir så bra som möjligt så att den enskilde inte kommer i kläm mellan landstingets och kommunernas olika ansvar.

Det säger Storsthlms ordförande Mats Gerdau om den nya lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som beslutats av riksdagen.

Enligt beslutet från riksdagen träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft den 1 januari 2018. Redan innan riksdagsbeslutet hade länets kommuner och landsting enats om ett förslag till regional överenskommelse. Enligt Mats Gerdau sänder överenskommelsen en tydlig signal om att en trygg och effektiv utskrivning är en gemensam angelägenhet som kräver samarbete.

I juni tog den politiska samverkansgruppen VIS beslut om förslaget och Storsthlms styrelse beslutade att rekommendera kommunerna att teckna överenskommelsen. I september räknar man med att även Hälso- och sjukvårdsnämnden antar överenskommelsen. Under hösten väntas samtliga kommuner behandla den.

Lagen innebär en omställning för huvudmännen, framförallt för den landstingsfinansierade öppna hälso- och sjukvården som blir huvudansvarig för att samordna utskrivningsprocessen. Parterna har därför kommit överens om en utvecklingsorienterad övergångslösning. Överenskommelsen gäller under två år och innebär att parterna åtar sig att fördjupa samverkan för en trygg och effektiv utskrivningsprocess där den enskildes behov och förutsättningar står i centrum. Enligt Anna Ingmanson, som är avdelningschef för närsjukvården på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har den största knäckfrågan varit tidspressen.

– Den här nya lagstiftningen träder i kraft i en tid då vi är i full gång med arbetet att komma överens om hur vi ska överföra hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Vi ligger dessutom i startgroparna för ett rejält krafttag när det gäller digitaliseringen av vården, att samtidigt implementera den här nya lagen är därför något av en utmaning.

Målet med överenskommelsen
Det långsiktiga målet är att den enskilde ska få möjlighet att lämna sjukhuset utan att behöva vänta. Under 2018 ska en permanent lösning för hur samverkan ska fungera utredas gemensamt. VIS ansvarar för uppföljningen och kommer att få regelbundna rapporter om utvecklingen av utskrivningsklara patienter i sluten hälso- och sjukvård.

Enligt Helena Reuterham som är sektionschef på Biståndskansliet i Huddinge kommun och delaktig i arbetsgruppen som tagit fram förslaget, är just den enskildes behov det viktigaste att prioritera i det fortsatta arbetet.

– Det viktigaste i nästa steg är att fortsätta arbetet med den enskildes trygghet. Jag ser positivt på arbetet, det finns alla möjligheter att få en förbättrad samverkan kring den enskilde och att ge stöd i hemmet. Exempelvis genom att denne är mer delaktig i sin planering utifrån SIP, liksom genom att undvika onödiga återinskrivningar på sjukhuset.

En överenskommelse inför överenskommelsen
Handlingsplanen som hör till överenskommelsen specificerar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet. Den omfattar gemensamma riktlinjer och rutiner, utveckling av tryggt mottagande i hemmet, digitalt stöd till utskrivningsprocessen, uppföljning och utvärdering samt gemensam kommunikation.

Under utvecklingsperioden har parterna kommit överens om att behålla samma antal fristdagar som idag, det vill säga fem för somatisk vård och 30 för psykiatrisk vård. Man är även överens om att ingen fakturering ska ske under 2018 eller fram till dess att landstingets hälso- och sjukvård kan agera efter förutsättningarna i den nya lagen. Då kan arbetet istället handla om att stärka samverkan och tilliten och helt fokusera på att den enskilde som behöver de gemensamma insatserna får det.

– Det här är ett tydligt besked om att landstinget inte ska fakturera kommunerna under 2018 och att vi i stället kan ägna oss åt gemensamma utvecklingsinsatser, säger Mats Gerdau.

Anna Ingmanson ser positivt på det framtida arbetet.

– Jag har många förhoppningar inför det fortsatta arbetet och grunden är ju självklar: att vi ger alla de stockholmare som behöver insatser den bästa tänkbara vården och omsorgen. Det förutsätter att vi i landstinget fortsätter att ha det fina samarbetet med kommunerna och Storsthlm som vi haft hittills.

 

Läs mer om överenskommelsen

Fram till dess att den att den nya överenskommelsen träder i kraft fortsätter Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården från 2011 att gälla.

Kontakta gärna verksamhetschef Gunilla Hjelm-Wahlberg om du har frågor eller funderingar om lagförslaget eller den kommande överenskommelsen.

Läs mer om den nuvarande överenskommelsen här.

Du kan även ta del av ytterligare information om lagförslaget på riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster