2017-04-25 | Nyhet

Stort intresse bland kommunerna att komma framåt i nya lagen om samverkan

Uppdragsbild

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ersätta den nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft i januari 2018. Vi bjöd in regionens 26 kommuner till dialogkonferens för att samtala om hur vi kan samverka bättre.

Den politiska ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) har gett KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsammans arbeta fram ett förslag till regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För att lyckas är det viktigt, om inte avgörande, att huvudmännen är överens om centrala frågor kring samverkan vid utskrivningsprocessen, till exempel vad gäller den landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar. För att samla in synpunkter och förslag till överenskommelsen träffades närmare 70 tjänstemän från regionens 26 kommuner.

Maria Andersson, uppdragsledare för arbetet med överenskommelsen, är nöjd med dagen.

– Det finns ett uppenbart stort intresse för frågan, vilket dagen bekräftar. Det var många fler som kom än som hade anmält sig och nästan alla 26 kommuner var representerade. Deltagarna var engagerade och positiva till att gemensamt komma framåt i frågan.

Vad händer nu?

– Nu fortsätter arbetet enligt tidplan. För närvarande arbetar vi med en utvecklingsorienterad överenskommelse och en gemensam handlingsplan med bland annat riktlinjer och rutiner. Vi planerar också att bjuda in samma grupp till ett nytt dialogmöte i början av juni, då vi förhoppningsvis har en färdig överenskommelse att presentera och diskutera, säger Maria Andersson.

I juni kommer ett extrainsatt VIS-möte att hållas, där förväntas beslut om förslag till överenskommelse och handlingsplan att tas. I juni kommer även KSL:s styrelse att besluta om rekommendationen och handlingsplanen. Efter det kommer överenskommelsen att skickas för beslut till respektive kommun. Den nya överenskommelsen börjar gälla från och med 1 januari 2018.