2017-03-15 | Nyhet

Nu startar samverkansarbetet för en kommunaliserad hemsjukvård i Stockholm

Stockholm är det enda länet i landet som ännu inte har kommunaliserat hemsjukvården. Nu startar utredningsarbetet för att göra detta möjligt, detta på initiativ av KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige. Syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg. 

Hemsjukvård ges till personer som av medicinska skäl eller på grund av en funktionsnedsättning är i behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Det finns ingen nationell gemensam definition av vad som ingår i vården, utan varje län måste enas om vad som ska vara landstingets respektive kommunernas ansvar.

Det har man lyckats göra i hela landet, utom i Stockholmsregionen – Stockholm är det enda länet i landet som ännu inte har kommunaliserat hemsjukvården. Tidigare försök och utredningar har gjorts, senast 2011-2014 då ett projekt med syfte att åstadkomma en huvudmannaskapsförändring genomfördes. Arbetet fick dock avslutas då parterna inte var överens om nivån och kostnaderna för verksamheten.

Nu ska utredningsarbetet återupptas för att se hur en kommunalisering av hemsjukvården kan bli möjligt, detta på initiativ av KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige. Arbetet leds av den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) och syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg.

På KSL har arbetet redan startat, då vi med hjälp av det strategiska nätverket för socialtjänst har utsett kontaktpersoner i varje kommun. Under uppdraget kommer vi att arbeta nära ett antal arbetsgrupper för olika delar av hemsjukvårdsuppdraget, liksom med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom landstinget.

Enligt tidplanen ska det finnas ett underlag för handling mellan huvudmännen hösten 2017. Beslut från de 26 kommunernas fullmäktige och landstingsmullmäktige ska finnas senast hösten 2018, med driftstart våren 2020.