2017-03-09 | Nyhet

Varannan flicka & var tredje pojke i Sverige upplever psykisk ohälsa

Kommunerna i Stockholms län samverkar med bland annat Stockholms läns landsting för att färre medborgare i länet ska drabbas av psykisk ohälsa och för att de som redan har drabbats ska få rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid. I år satsar länet extra på att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Två projektledare har anställts för att leda det gemensamma utvecklingsarbetet.

Var femte person i Sverige upplever nedsatt psykiskt välbefinnande som oro, ångest och nedstämdhet. År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska eller somatiska, fler än en gång i veckan under de senaste sex månaderna ökar, särskilt bland äldre barn. Mer än varannan flicka och var tredje pojke som är 15 år uppger den här typen av besvär.

Arbetet för psykisk hälsa omfattar hela kedjan, från hälsofrämjande och förebyggande åtgärder till tidiga insatser, vård och behandling. För att kunna ta ett helhetsgrepp när det gäller den psykiska hälsan krävs engagemang och en utökad samverkan mellan kommuner och landsting.

Samverkan mellan flera parter
För att förbättra den psykiska hälsan i länet har samtliga kommuner i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) gått ihop i en gemensam satsning. Förra året tog parterna tillsammans fram en handlingsplan för hur länet ska arbeta med psykiska ohälsa till och med 2020.

I år väntar inte bara en revidering av handlingsplanen, utan även framtagandet av en egen handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. För att genomföra satsningen har Storstockholms kommuner och Stockholms läns landsting gemensamt anställt två projektledare.

– Under våren och sommaren ska bland annat fördjupade analyser kring barn och unga med psykisk ohälsa genomföras. Analysen ska mynna ut i den länsgemensamma handlingsplanen för målgruppen, säger en av projektledarna Helena Wiklund om arbetet.

Resultat redan 2020
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting samordnar KSL de länsövergripande satsningarna inom området och stöttar även kommunerna i arbetet med de lokala satsningarna som görs utifrån handlingsplanen.

– Vi kommer inom kort att ta fram en kommunikationsstrategi så att information om det länsgemensamma arbetet kommuniceras ut till kommuner, landstinget och patient, brukar- och anhörigorganisationer, säger Helena Wiklund.

Redan 2020 ska länet kunna se en förbättrad samverkan mellan kommuner, landsting och patient-, brukar- och anhörigorganisationer kring psykisk hälsa, berättar Helena Wiklund.

– Av de mätningar som vi påbörjar under 2017 ska vi år 2020 kunna utläsa att den psykiska hälsan förbättrats och även se inom vilka områden vi fortfarande har arbete kvar att göra.

Om uppdraget

  • Utifrån regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020 tar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen fram årliga överenskommelser. Kopplat till överenskommelserna finns stimulansmedel för utveckling av arbetet med psykisk hälsa.

  • En länsövergripande handlingsplan för psykisk hälsa inom Stockholms län togs fram 2016 och gäller till och med 2020. Handlingsplanen togs fram i samarbete mellan Stockholms län, Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) och syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa inom länet.

  • Under året får Stockholms län drygt 177 000 000 kronor i stimulansmedel från satsningen; 71 551 058 är specifikt riktade mot kommunerna.

  • Två projektledare har anställts för att jobba heltid med satsningen. De kommer framförallt att jobba med de länsgemensamma satsningarna i handlingsplanen. Under 2017 genomför de bland annat fördjupade analyser av barn och unga (0-24 år) med psykisk ohälsa/som riskerar att få psykisk ohälsa i Stockholms län, samt tar fram en separat handlingsplan för målgruppen. Tjänsterna finansieras till hälften av Stockholms läns landsting och till hälften av kommunerna i Stockholms län.

  • Här kan du ta del av Stockholms läns analyser och handlingsplan för psykisk hälsa. Hinner du inte läsa hela handlingsplanen kan du ta del av ett snabböversiktligt faktablad här