2016-11-07 | Nyhet

Länsgemensam handlingsplan ska minska psykisk ohälsa i Storstockholm

Psykisk ohälsa är den enskilt dominerande faktorn bakom sjukskrivning och sjukersättning i Sverige – psykiska sjukdomar motsvarar 40 procent av alla sjukfall. Nu har samtliga kommuner i Stockholm, Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en handlingsplan för psykisk hälsa i länet.

I Sverige domineras antalet sjukskrivningar och sjukersättningar av psykisk ohälsa. Nu har samtliga kommuner i Stockholm, Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) samlats kring en handlingsplan för psykisk hälsa i Stockholms län, med den gemensamma målsättningen att befolkningen ska erbjudas kvalitativa, behovsanpassade och effektiva insatser. Handlingsplanen utgår från överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016” som träffats mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I handlingsplanen, som sträcker sig från 2016-2020, analyseras Stockholms län utifrån regeringens fem prioriterade fokusområden för psykisk hälsa. Analyserna visade bland annat att:

  • En av fem upplever nedsatt psykiskt välbefinnande i Sverige.
  • Unga kvinnor och äldre män är mest utsatta – en av fyra i respektive grupp uppger att de lider av psykisk ohälsa
  • 40 % av sjukskrivningar och sjukersättningar utgörs av psykisk ohälsa
  • Antalet sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser har ökat med 59 % sedan 2010

I handlingsplanen ingår en strategi för vad man tänker göra i Stockholms län de kommande fem åren för att förbättra den psykiska hälsan. Där lyfts bland annat följande insatser:

  • Ökad samverkan med individens behov i fokus mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
  • Ökad satsning på förebyggande, tillgängliga och tidiga insatser
  • Riktat uppsökande arbete mot identifierade riskgrupper
  • Utveckla verksamheter efter befolkningens behov och avveckla verksamheter som inte ger effekt
  • Närmare samarbete mellan kommuner, landsting och patient-, brukar-, och anhörigorganisationer i syfte att tidigare fånga upp behov och önskemål

I bifogat material i högerspalten kan du ta del av handlingsplanen, analyserna och samtliga bilagor. Har du inte möjlighet att läsa hela handlingsplanen just nu har vi sammanfattat den i ett faktablad som finns bifogad i högerspalten.