2015-10-01 | Nyhet

Kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS

Från den 1 oktober har kommunerna i Storstockholm ansvar för hälso- och sjukvård i hemmet för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den personal som berörs direkt av förändringen är kommunfinansierad personal inom LSS-bostäder och daglig verksamhet samt landstingets personal som distriktssköterskor och personal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering. Läkarinsatserna påverkas däremot inte, utan fortsätter att vara landstingets ansvar. Förändringen gäller även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel.

Beslut om att anta KSLs rekommendation att ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter, samt beslut om att hemställa om justering av den kommunalekonomiska utjämningen har fattats inom samtliga 26 medlemskommuner.

Finansieringen sker genom en skatteväxling den 1 januari 2016. Finansieringen under perioden 1 oktober 2015 till den 31 december 2015 sker med ett bidrag från landstinget till kommunerna som motsvarar en fjärdedel av skatteväxlingen.