2015-08-17 | Nyhet

Nybildat nätverk med länets kommuner gällande utsatta EES-medborgare

Uppdragsbild

KSL:s styrelse fattade i juni beslut om samverkan i frågor om utsatta EES-medborgare. Ett nytt regionalt nätverk med representanter från länets 26 kommuner har därför bildats.

Medborgare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har långtgående rättigheter att röra sig fritt inom området. Många som lever i svår fattigdom och utanförskap söker sig till bland annat Sverige i hopp om att hitta försörjningsmöjligheter. Det här innebär att landet, regioner och kommuner ställs inför nya frågor och uppgifter om vilka skyldigheter det offentliga har och hur dessa frågor ska hanteras.

Flera medlemskommuner har uttalat att det behövs en utökad samverkan inom länet för gemensamma aktiviteter. KSLs styrelse tog på sitt sammanträde i juni 2015 beslut om att samverka kring frågor om utsatta EES-medborgare.

Syftet med samverkan är framförallt att försöka identifiera en gemensam problembild, hitta samverkansformer mellan berörda aktörer, samordna gemensamma insatser och att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.

Ett regionalt nätverk har nu bildats med deltagare från länets kommuner.

Under 2015 planeras för sammanlagt fyra nätverksmöten och olika aktörer kommer att bjudas in.

KSL deltar också i SKLs nationella nätverk för utsatta EES- medborgare.