2015-02-25 | Nyhet

Kommunerna tar över ansvar för att utföra viss hälso- och sjukvård

Nu har samtliga 26 kommuner i länet och Stockholms läns landsting fattat beslut om att § 11 i Principöverenskommelsen mellan KSL och landstinget från den 26 maj 1994 upphör att gälla. Förändringen innebär att kommunerna från den 1 oktober 2015 även ansvarar för utförandet av de uppgifter som landstinget sedan kommunaliseringen av omsorgerna utfört utan kostnad för kommunerna.

Förändringen gäller hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Utgångspunkten för hälso- och sjukvården är fortsatt tydligt patient-/brukarfokus.

Den personal som berörs direkt av förändringen är kommunfinansierad personal inom LSS-bostäder och daglig verksamhet samt landstingets personal som distriktssköterskor och personal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering. Läkarinsatserna påverkas däremot inte, utan fortsätter att vara landstingets ansvar. Förändringen gäller även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel.

Beslut om att anta KSLs rekommendation att ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter, samt beslut om att hemställa om justering av den kommunalekonomiska utjämningen ska båda fattas i kommunfullmäktige. KSLs kansli kommer att översända de båda besluten från länets kommuner samlat till finansdepartementet.

Finansieringen sker genom en skatteväxling den 1 januari 2016. Finansieringen under perioden 1 oktober 2015 till den 31 december 2015 sker med ett bidrag från landstinget till kommunerna som motsvarar en fjärdedel av skatteväxlingen.