Missbruk/beroende

Samarbetet kring personer med missbruk/beroende utgår från en överenskommelse mellan kommunerna i länet och Region Stockholm.

Överenskommelse mellan kommun och Region Stockholm

Överenskommelsen innehåller tydliga åtaganden för kommuner och Region Stockholm. Att anta överenskommelsen innebär åtagande om strukturer för samverkan samt uppföljning genom struktur och processindikatorer. Utöver samverkan mellan politiker och mellan tjänstemän lägger överenskommelsen fokus på förstärkning av brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå.

Det regionala samrådet för missbruk och psykiatri ansvarar för att följa upp överenskommelsen och på regional strategisk nivå verka för att den efterlevs. De lokala samråden inom missbruk/psykiatri som finns runt om i länet är viktiga arenor för att samverkan ska fungera kring individen, utifrån lokala förutsättningar.

Förebyggande arbete - ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak)

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett
målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet. För det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak finns en gemensam strategi i länet.

Anmälningsskyldighet vid oro för barn

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Många yrkesgrupper har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Under Relaterad information finner du en länk med kontaktuppgifter till kommunernas socialkontor, stadsdelsförvaltningarna och länets socialjourer för att kunna göra en orosanmälan.