God och nära vård

Kommunerna i Stockholms län kan nu inhämta statliga stimulansmedel för omställningsarbetet till en god och nära vård. Storsthlm arbetar också med en förstudie för att identifiera kommunernas behov av regional samordning i omställningsarbetet.

Sveriges kommuner och regioner och staten har träffat en överenskommelse om att utveckla vården under 2021. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Hälso- och sjukvården behöver komma närmare patienten och brukaren, där primärvården ska vara navet i vården och omsorgen samt samspela med både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en ny benämning på dagens primärvård, utan snarare ett arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Inriktningen har sin bakgrund i den nationella utredningen om nära vård. Utredningen utgörs av tre delrapporter, ett slutbetänkande och ett tillägg:

Stimulansmedel till kommunerna

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa tilldelas 147 miljoner kronor till kommunerna i Stockholms län via den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) som fördelas 142 869 460 kr enligt fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. 4 procent ska sedan användas till länsgemensamma insatser som sedan planeras och används i samråd med styrgruppen för RSS i Stockholms län.

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen fördelade inom tre olika områden:

  1. Nära vård – omställningsarbete
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

För mer information om stimulansmedlen för God och nära vård, kontakta Birgitta Fagervall-Yttling, projektledare.

Förstudie om kommunernas behov av regional samordning

Storsthlm arbetar under våren 2021 med en förstudie kring God och nära vård för att identifiera kommunernas behov av att samordna sig regionalt i omställningsarbetet till en mer nära vård. Grunden till förstudien kommer från överenskommelsen God och nära vårdlänk till annan webbplats samt de stora förändringsbehov som kommuner och regioner står inför.

Uppdraget att genomföra en förstudie kommer från styrgruppen för utvecklingsarbetet kring regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

Förstudien planeras vara klar i juni 2021.