Som samordnare för RSS Stockholms län informerar Storsthlm om de remisser som kommunerna i länet kan inkomma med synpunkter på.

Från och med 2021 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum gäller:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

Lämna remissvar

Mellan den 15 november 2021 och 15 februari 2022 går det bra att lämna in remissvar på ett tjugotal olika remisser: Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds webbplats. 

Remissen om Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård är en av dem som berör kommunernas arbete, men även andra remisser kan vara intressanta att titta på och ge synpunkter på.

Återkom gärna till rss-stockholmslan@storsthlm.se om ni önskar att Storsthlm samordnar något av remissvaren. 

Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Visa cookie-information