Nära vård

Storsthlm har genomfört förstudie för att få en bild av kommunernas behov av regional samordning i omställningen till en nära vård. Vi samordnar även statliga stimulansmedel inom nära vård, som kommunerna har kunnat inhämta under maj 2021.

Sveriges kommuner och regioner och staten har träffat en överenskommelse om att utveckla vården under 2021. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 

Storsthlm är ett stöd till kommunerna i samordning i arbetet med omställning till en nära vård. Under våren har även Storsthlm genomfört en förstudie för att kartlägga kommunerna i länets arbete kring omställningen av nära vård, vad de behöver utveckla vidare samt vad de ser för behov av att samordna sig regionalt för att klara av omställningen. 

Om nära vård 

Hälso- och sjukvården behöver komma närmare patienten och brukaren, där primärvården ska vara navet i vården och omsorgen samt samspela med både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en ny benämning på dagens primärvård, utan snarare ett arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Inriktningen har sin bakgrund i den nationella utredningen om nära vård. Utredningen utgörs av tre delrapporter, ett slutbetänkande och ett tillägg:

Stimulansmedel till kommunerna

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa tilldelas 147 miljoner kronor till kommunerna i Stockholms län via den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) som fördelas 142 869 460 kr enligt fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. 4 procent ska sedan användas till länsgemensamma insatser som sedan planeras och används i samråd med styrgruppen för RSS i Stockholms län.

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen fördelade inom tre olika områden:

  1. Nära vård – omställningsarbete
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

Förstudie om kommunernas behov av regional samordning

Storsthlm har under våren 2021 genomfört en förstudie kring God och nära vård för att identifiera kommunernas behov av att samordna sig regionalt i omställningsarbetet till en mer nära vård. Under hösten presenteras den för styrelse, arbetsutskott, strategiskt nätverk för socialtjänst samt styrgrupp för RSS. Grunden till förstudien kommer från överenskommelsen God och nära vård samt de stora förändringsbehov som kommuner och regioner står inför. Uppdraget att genomföra en förstudie kommer från styrgruppen för utvecklingsarbetet kring regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

Personalbild Emma Bracioner
Emma Bracioner

Processledare

Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare

Visa cookie-information