Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

I samma takt som Stockholms läns invånare blir friskare och lever längre, ställs allt högre krav på hjälp och service för att passa individen i livets alla skeden. Kommunerna i länet och Region Stockholm samverkar sedan många år genom olika partssammansatta organ, vilket är en förutsättning för god vård och omsorg där Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas ansvarsområden. 

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg 

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och regionen.

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg

Omställningen till god och nära vård 

Kommunerna i nära samarbete med Region Stockholm fokuserar på omställningen till en god och nära vård för medborgaren. Målet är att utveckla den gemensamma vårdgivararenan till att bli mer sömlös för individen. Navet i detta kommer vara primärvården och dess insatser. Storsthlm har genomfört en förstudie för att ta reda på kommunernas behov av regionalt stöd för omställningen till god och nära vård.  

God och nära vård

Uppföljning och analys av samverkan 

Ett av Storsthlms uppdrag är att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan. Detta gör vi genom att samordna kommunernas avvikelser och samverkansbrister från det som överkommits. Uppgifterna som inkommer används för uppföljning av kommunernas och Region Stockholms gemensamma överenskommelser.

Rapportera samverkansbrister

Gemensamma samverkansarenor inom vård- och omsorg

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamma samverkansarenor för samverkan inom vård- och omsorgsområdet för att diskutera och besluta om gemensamma frågor inom vård och omsorg. 

Politisk ledningsgrupp
Tjänstemannastyrgrupp
Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera representanter till VIS.

Vård i samverkan (VISSA)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VISSA) utgör kommundelen av Vård i samverkan (VIS), och bereder ärenden i frågor inom hälsa, vård och omsorg till VIS. 

Sammanhållen vård och omsorg

Tjänstemannastyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Samråd för psykiatri- & beroendefrågor

Följer upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel och pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre.

BUSSAM

Består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Psykisk hälsa

Styrgruppen utses av socialtjänstnätverket, utbildningsnätverket och Region Stockholm. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut om länsövergripande arbete och handlingsplaner samt ta övergripande beslut om hur länsövergripande stimulansmedel ska användas.

Digital samordning i länet

Tjänstemannastyrgrupp med uppdrag att åstadkomma digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast vi inte har samma IT-stöd. Gruppen består av representanter från Storsthlm och Region Stockholm.

Ungdomsmottagningar

Styrgruppens uppdrag är att förvalta och följa upp överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar, överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län”

Kontakta oss
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef regional samverkan


Visa cookie-information