Det är vanligt att psykiska sjukdomar och syndrom leder till psykiska funktionsnedsättningar. En psykisk funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Funktionsnedsättningen kan vara tillfällig eller bestå under hela livet. 

Enligt lag ska kommuner och regioner ingå överenskommelser om hur man ska samarbeta kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunerna i Stockholms län har därför ingått en överenskommelse med Region Stockholm där de har enats om gemensamma utgångspunkter för hur samarbetet ska gå till.  

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

Samverkan och samarbete kring vuxna med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning utgår från en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm som gäller sedan 2012. Överenskommelsen beskriver parternas ansvar och former för samverkan. 

Målet med överenskommelsen är att personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Personen ska få vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens verksamheter. Verksamheterna inom kommun och region har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att vård och insatser stämmer överens.  

Överenskommelse - Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (pdf)

Samverkan kring äldre med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

Överenskommelsen har kompletterats med en tilläggsöverenskommelse för hur kommun och region ska samverka kring äldre med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eftersom behoven hos äldre är komplexa. I tilläggsöverenskommelsen har man definierat målgruppen tydligare, tydliggjort ansvaret för omsorgen och bestämt gemensamma mål och rutiner för hur man ska samverka.  

Tilläggsöverenskommelse – Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, avseende samverkan kring äldre (pdf)

Regionala och lokala samråd 

Det är det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor som ansvarar för att följa upp överenskommelsen samt tilläggsöverenskommelsen och på regional strategisk nivå verka för att den efterlevs. Det regionala samrådet består av chefstjänstepersoner från Region Stockholm och kommunerna i länet och leds gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. Samrådet arbetar övergripande för att undanröja hinder för samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.

Det finns även lokala samråd inom missbruk och psykiatri runt om i länet. De lokala samråden är viktiga arenor för att samverkan kring individen ska fungera. I de lokala samråden finns representanter från kommunens socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning samt Region Stockholms beroendevård och psykiatri. Deras uppdrag handlar om att lokalt arbeta och samverka utifrån överenskommelserna.

Storsthlm fungerar som en länk mellan den regionala och lokala nivån. Löpande håller Storsthlm informations- och samverkansträffar med de lokala samråden. Vissa av de lokala samråden omfattar målgruppen personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning medan andra är fokuserade på frågor kopplade till missbruk/beroende. 

Rapportera samverkansbrister

Uppgifterna om samverkansbrister ligger till grund för analys och för att kunna åtgärda systematiska problem kring samverkan. Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser …

Läs mer
Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information