Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

I samma takt som Stockholms läns invånare blir friskare och lever längre, ställs allt högre krav på hjälp och service för att passa individen i livets alla skeden. Kommunerna i länet och Region Stockholm samverkar sedan många år genom olika partssammansatta organ, vilket är en förutsättning för god vård och omsorg där Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas ansvarsområden. 

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg 

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och regionen.

Huvudöverenskommelse kring hälsa, vård och omsorg

Omställningen till god och nära vård 

Kommunerna i nära samarbete med Region Stockholm fokuserar på omställningen till en god och nära vård för medborgaren. Målet är att utveckla den gemensamma vårdgivararenan till att bli mer sömlös för individen. Navet i detta kommer vara primärvården och dess insatser. Storsthlm har genomfört en förstudie för att ta reda på kommunernas behov av regionalt stöd för omställningen till god och nära vård.  

God och nära vård

Uppföljning och analys av samverkan 

Ett av Storsthlms uppdrag är att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan. Detta gör vi genom att samordna kommunernas avvikelser och samverkansbrister från det som överkommits. Uppgifterna som inkommer används för uppföljning av kommunernas och Region Stockholms gemensamma överenskommelser.

Rapportera samverkansbrister

Gemensamma samverkansarenor inom vård- och omsorg

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamma samverkansarenor för samverkan inom vård- och omsorgsområdet för att diskutera och besluta om gemensamma frågor inom vård och omsorg. 

Politisk ledningsgrupp
Tjänstemannastyrgrupp
Vård i samverkan (VIS) politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och regionstyrelsen utser vardera representanter till VIS.

VIS tjänstestyrgrupp

Tjänstestyrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

Samrådsgrupper

Det finns fem samrådsgrupper för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa.

Kontakta oss
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Senior rådgivare


Visa cookie-information