Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har ett långvarig samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Mellan kommunerna och regionen finns ett tjugotal länsövergripande överenskommelser inom olika sakområden. Överenskommelserna underlättar för insatser där båda parterna är inblandade. För att fortsätta utveckla den länsövergripande samverkan kring dessa överenskommelser, eller andra områden behövs en övergripande samordning, gemensam målsättning och principiella ramar. Huvudöverenskommelsen beskriver hur samverkan mellan kommun och region ska ske på länsövergripande såväl som delregional och lokal nivå, samt hur samverkan ska följas upp.

Med den här huvudöverenskommelsen förstärker vi vårt goda samarbete ytterligare, så att vi kan uppnå vårt gemensamma mål om att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård, och att befolkningens hälsa ska öka.

- Désirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm och ordförande i VIS.

Varför en huvudöverenskommelse?

En övergripande överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att alla parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser. Den skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan mellan parterna.

Denna överenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som har fungerat väl hittills. Den skapar också förutsättningar för att fortsätta utveckla samverkan. Till grund för huvudöverenskommelsen ligger också en förstudie som genomfördes under år 2019. Den visade på flera vinster med en gemensam övergripande överenskommelse. 

Huvudöverenskommelsen blir en grund för den fortsatta dialogen om hur vi bäst bidrar till varandras utveckling och skapar nytta och mervärde för alla invånare i Stockholms län

- Martina Mossberg, ordförande för kommunerna i Stockholms län i VIS

Det gemensamma målet och målgrupper

Det övergripande målet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. Målgrupper för samverkan är patienter och brukare, även barn och unga, som har behov av sammanhållna insatser från både kommun och region.

Organisation för samverkan

Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje som konkretiserar organisation och arbetsformer för att göra verklighet av överenskommelsen. Riktlinjen beslutas av tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och omsorg.

Under 2022 och 2023 bedrivs arbetet med etablerande av huvudöverenskommelsen och dess riktlinje i samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm. Rapporten nedan beskriver nuvarande samverkansordning, vad huvudöverenskommelsen med riktlinje stipulerar kring samverkan samt förslag på kommande etableringssteg för att vidareutveckla den länsgemensamma samverkan.

Rapport Samrådsgrupper och sekretariat, version 1.0

Så togs huvudöverenskommelsen fram

Våren 2021

Storsthlm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har tillsammans tagit fram ett förslag till huvudöverenskommelse sedan skickas ut på remiss till kommunerna.

September 2021

Utifrån kommunernas synpunkter efter remissrundan togs ett förslag fram till den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) i september.

Oktober 2021

Storsthlms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna att anta huvudöverenskommelsen.

November 2021

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar om att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

Februari 2022

Länsgemensam riktlinje är klar.

Våren 2022

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm beslutar om huvudöverenskommelsen.

September 2022

Huvudöverenskommelsen började gälla.

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Visa cookie-information