Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

God och nära vård

Storsthlm är ett stöd till kommunerna i samordning i arbetet med omställning till en god och nära vård och omsorg. Vi samordnar även stimulansmedel inom god och nära vård och stödjer kommunerna i arbetet med de statliga stimulansmedlen.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att utveckla vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.  

Hälso- och sjukvården behöver komma närmare patienten och brukaren, där primärvården ska vara navet i vården och omsorgen samt samspela med både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Inriktningen har sin bakgrund i den nationella utredningen om nära vård. Utredningen utgörs av tre delrapporter, ett slutbetänkande och ett tillägg:

Stimulansmedel till kommunerna

Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) från staten och SKR:s överenskommelse om god och nära vård. Storsthlms roll är att samordna de stimulansmedel som går till Stockholms län och stödja kommunerna i arbetet med de statliga stimulansmedlen.  

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen fördelade inom tre olika områden:

  1. Nära vård – omställningsarbete
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

Gemensam länsövergripande handlingsplan 

Storsthlm genomförde under våren 2021 en förstudie kring god och nära vård för att identifiera kommunernas behov av att samordna sig regionalt i omställningsarbetet till en mer nära vård. Förstudien ligger som grund till huvudöverenskommelsen (HÖK) som trädde i kraft september 2022. Det pågår ett arbetet att ta fram en gemensam handlingsplan mellan Storsthlm och Region Stockholm. Syftet med en gemensam handlingsplan är att den ska vara ett länsövergripande, långsiktigt verktyg för att ta steg mot målet om en mer god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen.

Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare

Visa cookie-information