Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ enhet inom Storsthlm som startade 2007. Enheten sköter antagningen till gymnasiet, driften av Ungdoms- och elevdatabasen och ansvarar också för att informera ungdomar som ska söka till gymnasiet om hur antagningsprocessen går till. 

Antagning till gymnasiet

Gymnasieantagningen är det gemensamma antagningskansliet för kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun. Här samordnar man och utför antagningen av elever till gymnasie- och gymnasiesärskolorna i den gemensamma gymnasieregionen. 

Stora delar av arbetet utförs i samarbete med studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner och beslutsfattare för antagningsärenden i kommunerna och på de fristående skolorna.

Tillgång till uppgifter och data i antagningssystemet utgör en plattform för kommunerna och de fristående huvudmännen för planering och uppföljning kring utbildningsutbud, söktryck och antagningsresultat på programnivå, huvudmannanivå och skolenhetsnivå – både enskilt och regionalt.  

Nytt antagningssystem

Under hösten 2016 startade Gymnasieantagningen införandeprojektet gällande det nya antagningssystemet Indra. Arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR) som äger systemet tillsammans med Storsthlm. Det nya antagningssystemet är i drift sedan oktober 2019.

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)

Gymansieantagningen ansvarar för driften och administrationen av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som implementerades i maj 2012. Databasen innehåller samtliga ungdomar mellan 16–19 år och uppgifter om de elever som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

UEDB genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. Kommunerna använder UEDB för planering och uppföljning då det går att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. UEDB är också ett verktyg i att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret då även finns uppgifter om ungdomar som inte går en gymnasieutbildning eller har gått en.

Information inför gymnasiet

Informationsaktiviteter utförs samordnat till dem som ska söka till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Informationen handlar om de utbildningar som erbjuds i form av nationella program, möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram, vidareutbildning i form av fjärde tekniskt år och utbildningar vid gymnasiesärskolan. 

Elevenkäter årskurs 2

Varje år genomförs en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasieskolans nationella program inom kommunerna i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun.  

Enkäten utformades år 2010 och elever i årskurs två på gymnasiet svarar på påståenden kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av sin utbildning. Denna sammanställning kan blivande gymnasieelever ta del av inför sitt val av utbildning och skola.  Enkäten har tre övergripande syften:  

 • att följa upp kommunernas mål för verksamheten  
 • att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola
 • att underlätta valet av gymnasieskola för ungdomar i regionen

Dagens enkät utformades år 2010 och det har inte gjorts någon övergripande och systematisk översyn sedan enkäten togs i bruk. Efter år 2010 har det skett ändringar i skolförfattningarna, varför det finns behov av att göra en genomlysning av elevenkätens frågor och påståenden så att de återspeglar till exempel GY11-reformen.  

Under perioden 2021–2023 har en arbetsgrupp bestående av representanter från fem kommuner och Storsthlm fått i uppdrag att göra en genomlysning av elevenkätens frågor och påståenden och ge förslag på ändringar av elevenkäten.  

Resultat 

En summering av de övergripande förändringar som arbetsgruppen tagit  

fram under arbetets gång: 

 • En ny elevenkät är utformad. Fem enkätområden har blivit sex och nya påståenden har utformats, detta för att bättre återspegla de nya författningarna som införts i skolväsendet sedan år 2010 och för att belysa kärnan i vad enkäten vill mäta – undervisningskvalitet, trygghet och lärande.  
 • En femgradig skala behålls för svarsalternativen. 
 • En ny tidplan har utarbetats, en ny elevenkät kommer att genomföras på hösten i år 3 i stället för på våren i år 2. Detta framför allt för att minska den enkätträngsel som skolorna upplever finns för elever i år 2 på vårterminen.
 • Namnbyte – nytt namn ”Gymnasieenkäten år 3”  

Tidplan 2023

 • Enkäten öppnar för anmälan i mitten av augusti
 • Enkäten genomförs under vecka 39–43
 • Övergripande resultat till kommuner v.48
 • Övergripande resultat till alla skolor v.49
 • Resultatet publiceras på storsthlm.se i januari  2024

Kanaler och aktiviteter

Läs mer
Visa cookie-information