Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att slutföra gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Stockholmsregionens elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Sedan 2011 söker och mottas elever på samma villkor till nationella program på samtliga gymnasieskolor i regionen, cirka 200 stycken. Det innebär att dagens knappt 80 000 elever har ett brett utbud att välja mellan när det är dags för dem att söka till gymnasiet.

Ett gemensamt gymnasieutbud genom samverkan

Nuvarande samverkansavtal gäller sedan 2015. Här har länets kommuner och Håbo kommun tecknat avtal om gymnasieutbildning vilket utgör grunden för det gemensamma arbetet inom gymnasieregionen. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka, och antas, till regionens alla gymnasieskolor på samma villkor. I samverkansavtalet finns mål om att både öka kunskapen och samverkan kring det gemensamma gymnasieutbudet. Syftet är att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, och identifiera vilka utbildningar som är särskilt viktiga för vår region. 

Avtalet omfattar de nationella programmen inom gymnasieskolan. För de kommuner som valt det, ingår också introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever.

Elevernas möjlighet att söka till utbildningar och skolor på samma villkor i hela regionen har inneburit att kommunerna och huvudmännen är kopplade till varandra i allt högre utsträckning. Alla ansvarar i dag för att ge varandras ungdomar en gymnasieutbildning med samma höga kvalitet.

När tillgängligheten till program och inriktningar ska vara hög i hela regionen är planeringen av utbudet inte längre en egen angelägenhet. Tydliga mål har satts som sätter fokus på det fria valet, hög kvalitet i utbildningen, konkurrens på lika villkor och vikten av en gemensam utbudsplanering för utbud och efterfrågan i balans. 

Gemensamma programpriser och strukturtillägg

För att alla huvudmän ska ha likvärdiga förutsättningar omfattar också avtalet gemensamma programpriser på nationella program. Det finns också en modell för resursfördelning, ett så kallat strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Gymnasierapporten

Sedan 2015 tar vi årligen fram en rapport som ger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

Rapporten visar på trender och beräkningar till 2031 avseende elevernas sökmönster och befolkningsökningen. Syftet är att ge huvudmännen ett kunskapsunderlag om gymnasieskolans framtida utveckling i Stockholmsregionen. Några av utmaningarna rör hur vi ska möta de ökade elevkullarna och vilka insatser som krävs för att fler ska klara gymnasieskolan.

Organisation

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma Gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan. I Gymnasieantagningens ansvar ingår också för elevenkäterna som görs varje år med elever i årskurs två, den årliga gymnasiemässan och Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB).

Uppdrag ges av Storsthlms styrelse, som har utsett en politisk styrgrupp för den gemensamma gymnasieregionen. 

Som stöd i arbetet har våra tjänstemän en tjänstemannastyrgrupp bestående av gymnasiechefer och vi kan också tillsätta arbetsgrupper för särskilda frågor vid behov. I genomförandet är det strategiska nätverket för utbildning en viktig arena för gemensam dialog och förankring.

Det finns också en referensgrupp bestående av fristående huvudmän.

2001

Politisk överenskommelse om samverkan nås 

2003–2006
  • Ansökan via webben öppnas
  • Första Gymnasiemässan anordnas
  • Programguiden lanseras
2007

Gemensamt antagningskansli bildas.

2010

Gemensamt utbud i hela samverkansregionen införs.

2012

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) lanseras.

2015

Ny modell för gemensam prislista och strukturtillägg implementeras.

2019

Antagningssystemet Indra lanseras.

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare


Visa cookie-information