Skollagen tydliggör att resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen för ersättningen mellan kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Ett strukturtillägg har också införts för att skapa mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning. 

Programpriser 2024 

Storsthlms styrelse föreslår varje år en uppräkning av prislistan, vilken sedan fastställs av respektive kommun. För år 2024 rekommenderas att uppräkningen av programpriserna blir 3,4 procent.

Programpriser 2023 

Programpriserna 2023 för gymnasieskolan är nu klara och Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att anta prislistan för 2023 med följande justeringar från 2022.

  • Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
  • Barn- och fritidsgrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.
  • Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.
  • Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Kommunerna har fått rekommendationen och prislistan för beslut i respektive kommun.

Prislistans uppbyggnad

Basen för programpriserna är uppdelade i sju kostnadsslag. Dessa kostnadsslag är undervisning, lokaler, läroverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration/övrigt. 

Kostnader för SL-kort ingår inte i gymnasiepengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån en viktning mellan kostnadsslagen. 

För att finansiera införandet av strukturtillägg har motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget vilket innebär att förändringar i strukturtillägget inte längre påverkar programpengen. 

Så räknas programpriserna upp 

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar: 

  • Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas. 
  • Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar. 
Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare


Visa cookie-information