2020-09-01 | Nyhet

Samverkan kan göra kommunerna eleffektiva

I Stockholmsregionen står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Elnätet är i behov av förstärkning för att kunna möta behovet av el. Eftersom ett elnät kan ta lång tid att utöka är utveckling av flexibla lösningar och samverkan mellan kommunerna viktigt.

– Att ha ett elnät som kan möta kommande expansionsbehov är en viktig fråga för utvecklingen i hela vår region, inte minst för kommunerna, säger Johan Nyqvist, projektledare på Energikontoret Storsthlm.

Energikontoret Storsthlm har med hjälp av experter från NEPP-projektet tagit fram en rapport som ger ett förbättrat kunskapsunderlag för aktuella utmaningar i elnätet i Stockholmsområdet. Syftet med rapporten är att ge en tydligare bild av kapacitetsfrågan i regionen, identifiera vilka initiativ som hittills har tagits för att hantera kapacitetsbristen och ge förslag på hur kommuner och elnätsbolag kan samverka för att hantera situationen i väntan på utbyggnaden av stamnätet.

Samverkan och kunskapsutbyte inom området är något flera stockholmskommuner ser som användbart.

– Vi har fått i uppdrag att ta fram en ny energiplan och våra politiker vill särskilt att vi inkluderar kapacitetsbristen i det arbetet. Så Energikontorets projekt var väldigt bra tajmat med vårt arbete! säger Kristina Eriksson, miljöstrateg på Vaxholms stad.

Rapporten innehåller analyser som bygger på data över timvis elanvändning i lokalnäten under 2010-2019 och förslag på hur kommuner kan bidra med lösningar genom egna åtgärder och i samverkan med sina lokala elnätsbolag.

– Rapporten är en väldigt bra kunskapsbas i vårt arbete med energiplanen och det är viktigt för oss att den kommer från en neutral part, säger Kristina Eriksson.

Här finns rapporten att läsa i sin helhetPDF

Här finns rapportbilaganPDF