2019-11-11 | Nyhet

Digitalisering hjälper Örebro med stadsutveckling

I Örebro ligger man i framkant när det kommer till att digitalisera byggnadsprocesser. AI, 3D och digitala bygglov är några av de verktyg som används i stadsbyggnationen.

I oktober reste närmare 50 chefer inom kart- och mätning, GIS, samhällsbyggnad, planering och bygglov till Örebro för att träffa ledande personer, strateger och utvecklare. På bussresan dit hölls en workshop där deltagarna med hjälp av undersökningsverktyget Mentimeter fick svara på frågor om sin digitala mognad, kompetens inom området och hur de upplever att olika typer av ledarskap fungerar.

Generellt finns en hög medvetenhet om digitaliseringens möjligheter, men det finns också insikt om de svårigheter och hinder som behöver hanteras. Många deltagare var också överens om att det finns mycket att hämta i erfarenhetsutbyte såväl mellan kommuner som inom kommunens egen organisation. Flera menade att trots att man tänker på digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen är man inte tillräckligt bra på att realisera nyttan av den. Det finns även tydliga indikationer på att det är en bra bit kvar tills det att digitaliserade översikts- och detaljplaner finns på plats. Något som flera deltagare efterlyste var en plan eller strategi för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Örebro kommun har länge arbetat med att digitalisera sin samhällsbyggnadsprocess. De har kommit långt med projektet Digital tvilling - en digital kopia av staden som bland annat kan användas för att visualisera stadsbyggnadsprojekt. De har också arbetat mycket med digitala bygglov och hur AI kan användas för att skapa bättre processer.

Ullis Sandberg, ordförande för Programnämnden Samhällsbyggnad i Örebro har arbetat med satsningen på den smarta staden och digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Hon menar att ett nära samarbete mellan politik och tjänstemän är en viktig beståndsdel men också att det måste finnas en närheten till verksamheten och utvecklingsarbetet för att kunna förstå och ge stöd. En annan viktig del är att styrningen måste baseras på tillit mellan politik och tjänstemannaledning menar Ullis.

I Örebro tror man att artificiell intelligens (AI) har stor potential att automatisera många delar i samhällsbyggnadsprocessen. Digitaliseringsstrategerna inom stadsbyggnad arbetar med att utveckla AI för att tolka detaljplaner (AIDAlänk till annan webbplats). En manuell tolkning av detaljplaner är mycket resurskrävande, så det finns stora nyttor med att skapa AI-lösningar som kortar tiden med att digitalisera de tusentals detaljplaner som finns i landet. Kommunen är ännu inte där, men de har en tydlig strategi och de arbetar med att bygga upp teknik och kompetens för att ständigt utveckla sin digitalisering.

Tamarinden i Örebro är ett stadsbyggnadsprojekt där kommunen har använt den digitala tekniken med visualisering i 3D och i utformningen av transporter, energieffektivitet och kvartersstrukturer. Satsningen Digital tvilling är ett till exempel på ett digitalt verktyg som kan underlätta i stadsbyggnadsprojekt.

Uppbyggnadsarbetet är krävande, men när det väl finns så kan det ge stor nytta för såväl kommun som för medborgare, näringsliv och andra parter tror Mats Berglund, enhetschef för Geodata i Örebro stad.

Thomas Fredriksson, processledare på Storsthlm och en av de som leder arbetet med Storsthlms Geodataråd, menar att ny teknik är av stor vikt men att ett bra ledarskap är minst lika viktigt för att lyckas på den digitala resan.

– Örebro är en kommun i digital framkant och en stor inspiration för många. Även i Stockholm har kommunerna sammantaget kommit långt i den digitala utvecklingen, men mer finns att göra. Det är nu viktigt att kommunernas ledningsgrupper tar till sig exempel som Örebro, men att de också låter sig inspireras av sina grannkommuner för att komma framåt i utvecklingen, säger Thomas.

Storsthlms Geodataråd, som har till uppgift att möta och stödja kommunernas olika mognad och kompetens avseende en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, kommer nu att starta ett projekt som kommer att handla om digitalisering av detaljplaner. Projektet kommer bland annat att kartlägga var kommunerna står i processen och stödja samverkan för att kommunerna till år 2023 ska kunna ta fram enhetliga digitala och vektoriserande detaljplaner.

Här kan du hålla koll på utvecklingen.länk till annan webbplats

Resan anordnades av Storsthlms Geodataråd i samarbete med det strategiska nätverket för samhällsbyggnad. För mer information, se kontaktpersoner till höger.