2018-06-12 | Nyhet

Klimatarbetet slutar inte vid kommungränserna

Uppdragsbild

Foto: Shutterstock

Arbetet med energi- och klimatfrågor ser olika ut i regionens kommuner. Det visar de studiebesök som Stockholmsregionens energikontor gjort i 22 av länets kommuner.

22 av länets 26 kommuner, liksom företrädare för intresseorganisationer, bolag och forskare, har haft besök av Stockholmsregionens energikontors verksamhetsledare Michael Sillén. Syftet med besöken har varit att ta reda på hur regionens aktörer arbetar med energi- och klimatfrågor och vad de önskar att energikontoret ska arbeta mer med. Besöken har visat att det finns ett intresse för frågorna i alla 22 kommuner, men att det i mindre kommuner ofta råder brist på resurser och personal som kan jobba med frågorna.

– Det är i de mindre kommunerna som behovet av samarbetsparter är som störst, säger Michael Sillén.

Men även de större kommunerna efterlyser mer samarbete.

– Energi-, avfalls-, och transportsystemen slutar inte vid kommungränserna. Ska vi i regionen minska vår klimatpåverkan måste vi arbeta tillsammans. Genom samarbete kan vi öka de gemensamma resurserna och komma åt problem som en kommun inte kan lösa själv, menar Michael Sillén

Ett av de områden som många kommuner anser att det finns stora utvecklingspotential vad gäller hållbarhetsarbetet är byggandet. Det byggs mycket i länet och många kommuner funderar på hur de ska säkerställa att nya byggnader och stadsdelar byggs med låg klimatpåverkan. Fokus ligger alltmer på att byggnaden eller stadsdelen ska vara hållbar ur ett livscykelperspektiv. Med genomtänkta materialval går det att minska byggnadens klimatpåverkan under hela dess livslängd. Ett sånt val kan vara att bygga hus i trä i större utsträckning.

Transporter kopplat till själva byggskedet är en annan fråga som flera kommuner vill samarbeta kring. Var fjärde tung transport i länet är en transport av byggmassor och idag finns stora möjligheter att förbättra samordningen och effektiviseringen av byggtransporter.

– Det är inte ovanligt att massor transporteras bort långt från regionens byggarbetsplatser. Att hitta bättre logistik som möjliggör att massorna används på närmare håll skulle ge betydande miljövinster, säger Michael Sillén

Några av de frågor som ett flertal aktörer önskar att Stockholmsregionens energikontor tar ett ökat grepp kring är utsläpp kopplat till produktion av el och värme. I takt med att energisystemet har förändrats har det blivit lika viktigt att fokusera på när elen eller värmen används, som hur mycket som används. De största utsläppen sker när energianvändningen är som högst. Att hitta metoder för att jämna ut energianvändningen och minska förbrukningstopparna är därför viktigt för att minska utsläppen.

Trafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i länets kommuner, vilket gör det till en naturlig fråga att samarbeta kring då många resor sker över kommungränserna. Ett flertal av kommunerna har exempelvis efterlyst ett ökat samarbete kring uppbyggandet av infrastruktur för elfordon och biodrivmedel. Kommunerna vill säkerställa att invånare och näringsidkare lätt ska kunna ladda sina elbilar och tanka dem på förnybara bränslen. Där söker kommunerna efter rollen de ska ta i utvecklingen.

–Kommunerna frågar sig ofta hur många laddstolpar de bör uppföra och var de ska placeras för att göra störst nytta. Andra frågor kan gälla privata aktörer som vill sätta upp laddstolpar, men inte har egen mark att sätta dem på. Det gäller ofta bostadsrättsföreningar som vill möjliggöra för sina medlemmar att inneha elbil, förklarar Michael Sillén

– Kommunerna vill bli bättre på att ge puffar i rätt riktning. De vill få invånarna att göra miljösmarta val med hjälp av morötter, inte pålagor och tvång, säger Michael Sillén

Resultatet av studiebesöken i kommunerna utgör ett viktigt underlag när Stockholmsregionens energikontors framtida verksamhet ska utformas. De idéer som kommit fram bearbetas nu och ska där möjligheterna finns utvecklas till konkreta projekt och samarbeten.