2017-12-07 | Nyhet

Risker vid planering och byggande allt svårare att hantera

Vid Bostadsforums frukostseminarium den 6 december samtalade byggbransch, kommuner och Länsstyrelsen i Stockholm om de utmaningar som finns kring hanteringen av risker i plan- och byggprocessen. Samtalet kretsade kring hur planprocessen kan förenklas, förutsägbarheten öka och förutsättingar för fler bostäder skapas.

I sina planprocesser behöver kommuner göra bedömningar av risker kring farligt gods. Bedömningarna granskas av Länsstyrelsen, vilket ibland leder till att projekt försenas, fördyras eller till och med stoppas. Länsstyrelsen ska också ha en stödjande funktion och ge råd till kommunerna.

I Nacka blir det aktuellt när väg 222 eventuellt ska överdäckas eller när Bergs Oljehamn byggs ut. I Stockholms stad har riskhanteringen varit en utmaning i Hornsberg och på många andra platser där det har byggts bostäder. Svårigheterna blir allt mer påtagliga när mark som tidigare varit ointressant att exploatera blir aktuell för nya bostadsprojekt. Fler kommuner och exploatörer vill bygga nära kommunikationer och på områden som tidigare hade säkerhetszoner runt verksamheter med brand- och explosionsrisk.

Vid Bostadsforums frukostseminarium den 6 december samtalade byggbransch, kommuner och Länsstyrelsen i Stockholm om de utmaningar som finns. Kommuner och byggare menar att det är svårt att förutse hur Länsstyrelsen kommer bedöma projekt och planer. En av talarna, Rosie Kvål som är en av de mer erfarna riskkonsulterna, menade att liknande projekt ibland får helt olika bedömning och att hon som konsult får gissa vad som kan fungera.

Byggbranschens företrädare menade att de hamnar i situationer där detaljerade krav på till exempel fönster och fasadlösningar leder till onödiga fördyringar i bostadsbyggnadsprojekt. Istället vill byggbranschen se funktionskrav, som ger byggarna större möjlighet att använda anpassade lösningar. Till viss del är det en förtroendefråga, där kommuner och Länsstyrelsen kan lita på att byggföretagen löser kraven på ett tillfredställande sätt.

Flera av de talare som medverkade på Bostadsforum menade att det inte har hänt särskilt mycket inom riskhanteringsområdet de senaste 20 åren. Fortfarande finns säkerhetsavstånd runt vägar och järnvägar som är mer eller mindre givna. Detta trots att tekniken har utvecklats för fordon och skyddsmaterial. Det är också ovanligt att det inträffar allvarliga olyckor, vilket kan relateras till andra olyckor till exempel i trafiken eller mer långsamma effekter av partiklar och avgaser.

Diskussionen om osäkerheten och otydligheten ledde fram till en fråga om det skulle vara lämpligt med nationella riktlinjer för farligt gods och riskhantering, vilket inte finns idag. Några menade att det kan leda till att det skapas regler som inte är anpassade till de förutsättningar som råder i Stockholmsregionen. Samtidigt sades det att det inom länet finns både storstadsmiljöer med hög täthet och glesbygd med låg täthet. De talare som medverkade på Bostadsforum var eniga om att det behövs större samsyn och bättre dialog för att hantera risker på ett likartat sätt inom länet, men kanske även på nationell nivå.

Men det finns också hopp om att riskhanteringen kan utvecklas. Stockholms stad och Länsstyrelsen samarbetar för att utveckla arbetssätt och processer kring riskhantering. Erfarenheter från lyckade projekt ligger till grund, men de visar att det i många fall kräver resurskrävande arbete.

Om utvecklingen går åt rätt håll kan länets kommuner möjligen se fram emot snabbare och mer förutsägbara processer. Men det ställer också krav på att kompetensen inom området ökar och att fler engagerar sig i dialogen med Länsstyrelsen.

Slutsatserna som kunde dras i slutet av seminariet var att det behövs:

  • Mer dialog mellan regionala och lokala aktörer
  • Ökad regional samordning
  • Ökad kompetens
  • Mindre detaljstyrning och mer funktionskrav från Länsstyrelsen och kommun
  • Eventuellt nationella riktlinjer, om inte annat krävs samsyn i länet

Läs mer om riskhantering i Länsstyrelsens handledninglänk till annan webbplats.

På seminariet medverkade:
Staffan Forsell, Länsstyrelsen Stockholms län
Gunilla Grudevall-Steen (L), Nacka
Malén Wasting, JM
Anna Galli, Skanska
Rosie Kvål, Brandskyddslaget
Arne Fredlund, Stockholms stad