2017-05-17 | Nyhet

Ny länsplan ger begränsad finansiering för att investera i länets infrastruktur

Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att ta fram en länsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet. För Stockholmsregionens räkning innebär den nya länsplanen begränsad finansiering för investeringar i länets infrastruktur.

Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att ta fram en länsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för 2018-2029. Den preliminära planeringsramen är 8 571 miljoner kronor. För Stockholms län är ökningen av planeringsramen sedan föregående period 1,5 procent, vilket innebär att möjliga investeringar i länets infrastruktur är mycket begränsat.

Som underlag har länsstyrelsen samlat in åtgärdsförslag från kommunerna, vilket kan sammanfattas i cirka 150 åtgärder som enligt grova beräkningar landar på minst 200 miljarder kronor. Alltså långt mer än vad som finns inom planeringsramen.

Under våren och sommaren ska länsstyrelsen prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Inriktningen i arbetet är att prioritera enligt de transportpolitiska målen, efterfrågan på transporter och valet av transportsätt, liksom åtgärder som leder till effektivare användning av befintlig infrastruktur. Ett tillägg i den nya länsplanen är att numera redovisa hur bostadsbyggandet påverkas av infrastrukturinvesteringar.

Under hösten kommer den nya länsplanen att remitteras för att därefter lämnas till regeringen den 15 december. Parallellt med länsplanen tar Trafikverket fram en nationell plan med åtgärder för utvecklingen av transportsystemet och underhåll av järnväg och vägar. Regeringen planerar att fatta beslut om länsplaner och nationell plan under våren 2018.