2017-03-13 | Nyhet

Arbetsgrupp söker länsgemensam syn om återvinningscentraler

Kommunerna i Stockholms län ska ta ett samlat grepp om återvinningscentralerna. Nu ska KSL och en arbetsgrupp av kommundirektörer ta fram en strategi för hur tillgängligheten och kostnadsfördelningen kan förbättras.

Kommunerna i Stockholms län försöker att ta ett samlat grepp om återvinningscentralerna. För att kunna klara tillräcklig kapacitet, höja andelen återvunnet material och öka tillgängligheten för länets invånare och företag behöver flera utmaningar hanteras. Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer kommer KSL att ta fram en strategi för hur ett länsgemensamt synsätt ska förbättra tillgängligheten och lösa frågorna om orättvis kostnadsfördelning.

Länets återvinningscentraler drivs i huvudsak av tre större aktörer - Stockholm Vatten, SÖRAB och SRV. Därutöver har några kommuner egna anläggningar. En stor fråga för bolagen rör den cirkulära ekonomin, vilket innebär att avfall ska ses som en råvara och att andelen återvunnet material måste öka dramatiskt. Exempelvis behöver andelen återvunnet material enligt internationella och nationella mål höjas från 30 till 70 procent.

En utmaning som kommer att hanteras är de ökade kostnader som uppstår när en anläggning besöks av andra än kommunens invånare. Möjligheten att besöka den mest närliggande anläggningen är en fördel vad gäller tillgänglighet och återvinningsmöjlighet, men kan leda till orättvisa kostnadsfördelningar. En annan fråga rör företagsavfall, något som hanteras olika i länet och belastar somliga anläggningar mer än andra. En av arbetsgruppens främsta utmaningar blir därför att skapa samsyn kring en rättvis kostnadsfördelning.