2017-01-24 | Nyhet

Strukturfondsprojekt tar sig an konkret problem i byggbranschen

Haninge kommun, Stockholm stad och Solna stad har tillsammans med branschorganisationer och Arbetsförmedlingen inlett ett unikt samverkansprojekt för att kompetensförsörja och samtidigt bryta segregationen i byggbranschen. Med hjälp av medel från Strukturfondspartnerskapet ska fler kvinnor, nyanlända och utrikesfödda komma i arbete.

Tre Stockholmskommuner (Haninge, Stockholm och Solna), branschorganisationer och Arbetsförmedlingen har inlett ett samverkansprojekt för att komma tillrätta med kompetensbristen i byggbranschen. Projektets målsättning är att bidra till att lösa ett par av de kritiska samhällsutmaningar som flertalet kommuner, organisationer och arbetsförmedlingar känner av: bostadsbrist, byggbranschens kompetensförsörjning samt etablering och integration av ett stort antal nyanlända. Eftersom den segregerade arbetsmarknaden i byggbranschen är en stark bidragande faktor till kompetensbristen, är målet att rekrytera bredare genom att vända sig till kvinnor, nyanlända och andra utrikesfödda.

Projektet har beviljats medel ur Strukturfondspartnerskapet, där Kommunförbundet Stockholms Län medverkar genom att representera länets 26 kommuner i tjänstemannaberedningen. Deltagandet i Strukturfondspartnerskapet innebär att KSL är med och prioriterar vilka projekt som får ta del av fondmedlen, vad som ska göras och hur medlen ska riktas. I detta projekt, ”Sverige bygger nytt”, ska alltså medlen riktas för att motverka kompetensbristen i byggbranschen genom att få in fler kvinnor och nyanlända. Projektet, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, har tilldelats cirka 30 miljoner kronor.

– Strukturfondspartnerskapet är ett fantastiskt sätt att finansiera hållbara utvecklingsprojekt på. Ofta delar man ju problem med andra kommuner, därför är det så bra att kunna samarbeta med andra kommuner som man gör i det här projektet. Att projektet ger stöd för utsatta grupper att etablera sig på arbetsmarknaden bidrar dessutom till hela regionens hållbara utveckling, säger Rebecka Glaser som representerar Stockholms stad i styrgruppen för ”Sverige bygger nytt”.

Projektet startade den 1 september 2016 och befinner sig i dagsläget i en analys- och planeringsfas. ”Sverige bygger nytt” förväntas pågå i drygt två år, med målet att omkring 900 deltagare från arbetssökande i Arbetsförmedlingen och kommunerna ska vara med i projektet.

Om europeiska socialfonden:

  • skapar fler och bättre jobb i Europa
  • bidrar till en fungerande arbetsmarknad och ökad sysselsättning.

Om Strukturfondspartnerskapet:

  • är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor
  • beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).