Miljö och klimat

Miljö, energi och klimat är grundläggande och faktorer för en hållbar utveckling av Storstockholm. Att kombinera en stark tillväxt med minskad klimatpåverkan är en stor utmaning. Kommunerna har en viktig roll att verka för klimatanpassning, bland annat inom samhällsbyggnadsområdet.

Kommunernas miljöarbete bedrivs på flera nivåer inom alla kommunala verksamheter. Dels den renodlade myndighetsutövningen som miljökontoren svarar för, dels det strategiska miljöarbetet som ofta är kopplat till kommunkontoren. Det miljöstrategiska arbetet som sker i kommunerna drivs i stor utsträckning av den enskilda kommunens mål inom miljöområdet.

Storsthlms arbete

Miljösamverkan Stockholms län är ett exempel på vårt arbete för att stödja regionens utveckling inom miljöområdet. Det syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Ett annat exempel är det den Regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete med Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att regionen ska nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Vi stöder även kommunernas arbete med att begränsa luftföroreningar och buller. Något som blir allt viktigare i en expanderande storstadsregion. Exempelvis har trenden de senaste åren visat på fortsatt höga nivåer av kvävedioxid, framför allt på flera platser i Stockholms innerstad och vid de större trafiklederna och det trots en utfasning av äldre bilar utan katalysator.

Många vägar till en bättre miljö

Inom energiområdet finns också fortfarande mycket att göra för att nå klimatmålen. Som en del i RUFS 2050 utarbetades ett handlingsprogram för energi och klimat som genomfördes i samverkan mellan Storsthlm, Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm.

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen också tagit fram en klimat- och energistrategi för Stockholms län som idag har antagits av 22 av länets kommuners respektive fullmäktige.

I samband med att Region Stockholm nu inlett arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan har också arbetet med en regional klimatfärdplan påbörjats. Färdplanen kommer att kunna ge stöd i arbetet för en ökad andel kollektivtrafikresande, för energieffektiviseringar och för hur regionen klarar nödvändiga investeringar i infrastruktur.

Vi driver det regionala energikontoret vilket också innefattar rollen som regional utvecklingsledare inom energiområdet samt Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län.

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler