Eleffektiva kommuner

Energikontoret Storsthlm driver projektet eleffektiva kommuner. Projektet syftar till att öka kunskaperna om effekt- och kapacitetsbristen i elnäten hos länets kommuner. Projektet finansieras med stöd från Energimyndigheten.

Inom projekt genomförs en fördjupad studie av situationen med effekt- och kapacitetsbrist i elnäten i Stockholms län. Projektets deltagare samlas vid ett antal projektmöten för att höja sina kunskaper och utbyta erfarenheter. Dessutom arbetar Energikontoret med regional samverkan och att ge handledning till kommunerna.

Bakgrund – varför är detta viktigt?

I Stockholmsregionen står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Dessutom förväntas en ökad elektrifiering av olika verksamhetsområden, till exempel transportsektorn. Detta innebär sammantaget en ökande efterfrågan på el. Elnätet är i behov av förstärkning för att kunna möta behovet av el vid alla årets tidpunkter, men det tar lång tid att bygga ut elnätet. Därför finns också behov av samverkan, flexibla lösningar och hushållning med elektrisk effekt.

Eleffektiva kommuner – regional samverkan mot kapacitetsbrist

Energikontoret Storsthlm har tillsammans med Energimyndigheten och NEPP tagit fram en rapport som ger ett förbättrat kunskapsunderlag för aktuella utmaningar i elnätet i Stockholmsområdet. Rapporten innehåller analyser som bygger på data över timvis elanvändningen i lokalnäten under 2010-2019 och förslag på hur kommuner kan bidra med lösningar genom egna åtgärder och samverkan sina lokala elnätsbolag.

Läs rapporten härPDF

Läs rapportbilagan härPDF

Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet

Projektets handledning "Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner" innehåller alla de slutsatser och lärdomar vi i projektet har förvärvat. Tiopunktsprogrammet ska fungera som en handbok och ett underlag för kommuner som vill börja arbeta, eller arbeta vidare, med frågan.

Ladda ned handlingsplanen härPDF

Effektkartläggning i kommunala fastigheter

Under hösten 2020 fick fem kommuner hjälp med att kartlägga och analysera timvis elanvändning i delar av sitt fastighetsbestånd. Syftet med analysen var att se hur elanvändningen varierar och identifiera möjligheter att sänka de högsta effektuttagen. Här på webben publiceras en sammanfattning med metodbeskrivning som beskriver hur analysen gått till. Resultaten för de fem deltagande kommunernas fastigheter har levererats direkt till kommunerna. Är du intresserad av att ta del av resultatrapporten för din kommun? Maila johan.nyqvist@storsthlm.se.

Ladda ned effektkartläggningen här.PDF

Elnätstariffer i Stockholms läns kommuner

Elnätskostnaderna för fastigheter med effektabonnemang varierar mellan olika nätområden och tariffkonstruktioner och avgiftsnivåer varierar. Detta har betydelse för lönsamheten i att sänka de högsta effektuttagen. Eleffektiva kommuner har beställt en jämförande analys och beskrivning av elnätstariffer för effektabonnemang över 63A. Analysen visar skillnader mellan elnätstarifferna och jämför totalkostnaderna genom att tillämpa tarifferna på fyra exempelbyggnader.

Ladda ned elnätstarifferna här.PDF