Storsthlm i EU

Stockholmsregionen har en positiv grundsyn på EU-samarbetet och ser med förväntan fram emot den förnyelse av EU som nya EU-kommissionen utlovar på grundval av sitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring.

Stockholms stad, Region Stockholm och kommunerna genom Storsthlm, har bildat Stockholmsregionens Europaförening (SEF). Föreningen ska samordna och främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU.

Kommunerna är representerade i föreningens styrelse genom Storsthlm. Utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor verkar SEF för att påverka EU:s politik och programinnehåll i en riktning som är gynnsam för Stockholmsregionen. SEF:s verksamhet fokuserar på de EU-frågor som är av särskilt intresse för Stockholmsregionen och där regionen kan ha en annan uppfattning än andra aktörer i Sverige.

Bevaknings- och påverkansarbetet bör även i fortsättningen
fokuseras på EU-initiativ som begränsar eller möjliggör för den växande Stockholmsregionen att utvecklas.

Stockholmsregionen vill vara med och påverka EU:s initiativ där tvingande lagstiftning, gränsvärden, harmonisering och gemensamma regleringar eller lagförslag utgör hot eller möjligheter samt får stora ekonomiska konsekvenser för Stockholmsregionen.

Det är viktigt att EU:s institutioner får information om hur förslag och beslut kan komma att påverka regionen och att beslut fattas på rätt nivå. Dessutom kan Stockholmsregionen bidra med goda exempel på lösningar på de utmaningar som lyfts till EU-nivån. De konkreta prioriteringarna för arbetet läggs fast i den årliga verksamhetsplanen.