Logotyp

Programpriser

Skollagen tydliggör att resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen för ersättningen mellan kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Ett strukturtillägg har också införts för att skapa mer likvärdiga villkor för elevernas utbildning.

Förslag till programpriser 2018

Storsthlms styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni 2017 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2018 baserat på en gemenomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.

Samverkansområdets kommuner har nu fram till 1 december att fatta beslut om att anta föreslagen prislista för 2018.

Rekommendationen hittar du till höger under relaterad information.

Programpriser 2017

Prislistan omfattar nationella program inom samverkansområdet. I årets prislista har införts interkommunal ersättning för elever i klass med hörselanpassning, justeringar avseende inriktningspris i åk 1 för några program från och med höstterminen 2017, samt  interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmåls-undervisning.

Prislistan har antagits av samtliga kommuner inom samverkansområdet.

Den 14 februari 2017 uppdaterades prislistan avseende priser som följer skolindex och riksprislistan.

Prislista 2017 hittar du till höger under Dokument och Filer.

Prislistans uppbyggnad

Basen för programpriserna är uppdelade i sju kostnadsslag (med hänvisning till Skollagen kap 16, 53 §). Dessa kostnadsslag är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration/övrigt.

Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån en viktning mellan kostnadsslagen.

För att finansiera införandet av strukturtillägg har, motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget /länk till undersida/. Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen.

Så räknas programpriserna upp

Kommunerna beslutar årligen om att en justering av programpengen ska göras för respektive utbildning efter förslag från Storsthlms styrelse. Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar:

 • Beräkningsunderlag – tas fram enligt senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index som bas.
 • Gemensam politisk bedömning – här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.

Aktuellt

 • Alla

  (12)

 • Press

  (6)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (6)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler