Logotyp

Ett gemensamt gymnasieutbud

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till Stockholmsregionens samtliga gymnasieskolor, cirka 200 stycken. Det innebär att dagens knappt 80 000 elever i gymnasieskolan i regionen har ett brett utbud att välja mellan när de söker till gymnasiet.

Antalet 16-åringar i Stockholmsregionen ökar kontinuerligt. År 2025 räknar vi med att antalet elever är drygt 20 000 fler än idag, en förändring som innebär både möjligheter och utmaningar för skolhuvudmännen i regionen. Storsthlm bidrar med kunskapsunderlag och med en regional mötesplats för dialog kring gymnasieregionens utmaningar och framtida utveckling.

Gymnasierapporten

Sedan 2015 tar vi årligen fram en rapport som ger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

Rapporten visar på trender och beräkningar till 2025 avseende elevernas sökmönster och befolkningsökningen. Syftet är att ge huvudmännen ett kunskapsunderlag om gymnasieskolans framtida utveckling i Stockholmsregionen. Några av utmaningarna rör hur vi ska möta de ökade elevkullarna, vilka insatser som krävs för att fler ska klara gymnasieskolan och hur vi skapar förutsättningar för att fler nyanlända elever tar gymnasieexamen.

Gymnasiebehovet 2017 - rapportPDF

Kunskapsunderlag

Vi har som uppgift att ta fram kunskapsunderlag och skapa mötesplatser för regionala dialoger kring gymnasieutbildningens utbud och dimensionering, både på kort och lång sikt. Arbetet fokuserar framförallt på följande frågeställningar:

 • Elevernas behörighet till gymnasieskolan, sökmönster och resultat
 • Vad händer under och efter gymnasietiden? Hur många väljer om, avhopp samt går vidare till högre utbildning?
 • Hur går det för de elever som saknar behörighet och går på introduktionsprogrammen?
 • Hur ser utbud av program och inriktning ut på såväl regional som delregional nivå? Finns det program eller inriktningar som riskerar att försvinna? Erbjuds alla inriktningar inom ett rimligt avstånd för samtliga elever i regionen? Hur relaterar utbudet till arbetsmarknadens efterfrågan?

Underlagen hämtas främst från Gymnasieantagningens databaser och från Skolverket.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler