2019-02-01

Styrelsesammanfattning från styrelsemötet 31 januari

På årets första styrelsemöte den 31 januari fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om den strategiska inriktningen för 2019-2022, de politiska styrgruppernas fortsatta uppdrag, verksamhetsplan och budget för 2019 och inriktningsbeslut och verksamhetsplan med budget för Energi- och klimatrådgivningen.

Strategisk inriktning 2019-2022
Vart fjärde år fattar förbundsmötet beslut om Storsthlms strategiska inriktning. Den pekar på vilka regionala frågor som är viktiga just nu och i vilken riktning Storsthlm bör gå. I den strategiska inriktningen för denna mandatperiod identifieras tre förutsättningar (kompetensförsörjning, ekonomi och digitalisering) och tre fokusområden (utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa, samt samhällsbyggnad och miljö) som kommer vara särskilt viktiga mellan 2019-2022. Förslaget till strategisk inriktning godkändes av styrelsen och lämnas nu över till förbundsmötet den 21 mars.

Politiska styrgrupper, fortsatta uppdrag
2016 inrättade Storsthlms styrelse politiska styrgrupper inom Storsthlm, med uppdrag att arbeta med prioriterade frågor. Styrelsen föreslår nu att styrgruppen för gymnasieregion respektive styrgruppen för vuxenutbildningsregion tillsammans med kansliet tar fram förslag till uppdrag inför kommande mandatperiod. Valberedningen ska vidare föreslå sju ledamöter till vardera styrgrupp. Tidigare har styrelsen också tagit ställning för ett fortsatt uppdrag för VIS, vård i samverkan, den politiska styrgruppen för samarbete mellan kommunerna och Region Stockholm om frågor i gränslandet hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Här ska fem kommunala ledamöter utses och lika många från Region Stockholm.

Verksamhetsplan och budget för 2019
Styrelsen godkände med ett tillägg 2019 års verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen bygger på den strategiska inriktningen för 2019-2022, som kommer att beslutas om av förbundsmötet den 21 mars. Liksom den strategiska inriktningen är verksamhetsplanen indelad i tre förutsättningar respektive fokusområden, där delmål och aktiviteter konkretiseras för 2019. Tillägget gäller en ny punkt under "Kompetensförsörjning": ”Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens förändringar av organisation och uppdrag och dess eventuella konsekvenser för pågående och kommande insatser för arbetslösa.”

Förslag till ny beräkningsmodell för mandat till förbundsmöte
Storsthlms styrelse överväger att föreslå en ny modell för mandatfördelning till förbundsmötet. Antalet mandat, det vill säga ombud, som ska väljas till förbundsmötet ökar kontinuerligt över tid i takt med att befolkningen växer. Idag gäller att varje medlem får utse ett ombud per påbörjat antal 14.500 invånare (delningstal). Det innebär att till årets förbundsmöte ska 172 ombud med lika många personliga ersättare väljas i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Styrelsens inriktning är att minska antalet något inför förbundsmötet 2023 genom att öka delningstalet. Styrelsen tar ställning i frågan vid kommande sammanträde 21 februari och ett eventuellt förslag överlämnas till förbundsmötet för beslut.

Inriktningsbeslut och verksamhetsplan med budget för Energi- och klimatrådgivningen
25 av länets kommuner, samt Håbo kommun, har ingått en överenskommelse om samverkan kring Energi- och klimatrådgivning under perioden 2018-2021 och inför varje år beslutas om en verksamhetsplan och budget för verksamheten. Förslaget för årets verksamhetsplan och budget är att fortsätta pågående projekt och förstärka insatserna kring solenergi och laddstolpar, som det finns ett ökat intresse av. Avgifterna föreslås vara oförändrade. Storsthlms styrelse godkände verksamhetsplanen och budgeten.Styrgruppen för Energi- och klimatrådgivningen har även föreslagit att styrelsen ska ta beslut om verksamhetsplanen och inte själva styrgruppen, men att styrgruppen fattar beslut om inriktningen. Även detta förslag antogs av styrelsen.

Rekommendation kring omhändertagande av avlidna
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Storsthlm tagit fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna. Syftet är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelningen kring transport av avlidna och bårhusförvaring. Styrelsen rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.