2018-12-10

Styrelsesammanfattning från Storsthlms styrelsemöte 6 december

På årets sista styrelsemöte den 6 december fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om arbetsformerna för nästa mandatperiod, inriktningen för framtida samverkan med Region Stockholm, att genomföra en regional resvaneundersökning samt att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen och samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar.

Storsthlm inför nästa mandatperiod, rapport
På uppdrag av Storsthlms styrelse har arbetsutskottet sett över Storsthlms arbetsformer och politiska styrning inför kommande mandatperiod. Bland annat har en enkät skickats ut till drygt 200 förtroendevalda i alla 26 medlemskommuner med frågor kring prioriterade områden för regional samverkan. Resultatet har landat i en rapport som beskriver arbetsformerna och den strategiska inriktningen. Styrelsen godkände rapporten och tog även beslut om att godkänna inriktningen för samverkan med Region Stockholm och kommer att påbörja en dialog med Regionstyrelsen i frågan.

Strategisk verksamhetsinriktning 2019-2022, förslag
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen på ordinarie förbundsmöte ”redovisa ett program för verksamhetens inriktning”. Storsthlm har tagit fram ett förslag till strategisk inriktning 2019-2022, som pekar på tre förutsättningar och tre fokusområden för arbetet den kommande mandatperioden. Utkastet till den strategiska inriktningen godkändes med några tillägg och Storsthlm fick i uppdrag att återkomma med ett slutligt förslag den 31 januari.

Stadgeförändringar inför Förbundsmöte 2019-2022, förslag
Styrelsen var positiv till de föreslagna stadgeförändringarna. Gällande 5 §, som specificerar hur många ombud en kommun utser till förbundsmötet, ansåg styrelsen att det finns skäl att minska antal ombud inför förbundsmötet 2023. Antalet ombud växer idag kontinuerligt i takt med befolkningsökningen i länet. Kansliet fick i uppdrag att undersöka ytterligare möjligheter till reglering av antal ombud till förbundsmötet. Frågan kommer att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

Instruktion för valberedning och valnämnd
För att de olika organ och politiska representanter som är verksamma inom Storsthlm ska bli såväl förankrade som möjligt har ett förslag till instruktion för valberedning och valnämnd tagits fram. Styrelsen godkände instruktionen och meddelade även att styrelsen på nästa möte i februari kommer att lyfta valberedningens förslag om att överväga en eventuell justering av ersättningsnivån till ordförande i kommande valnämnd och valberedning.

Ekonomisk ram för budget 2019
Storsthlms förslag på en ekonomisk ram beslutades av styrelsen och medlemsavgiftens utdebitering fastställdes till oförändrat 0,42 promille för 2019.

Genomförande och finansiering av regional resvaneundersökning
Storsthlm har fått en förfrågan från Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting om att medfinansiera en regional resvaneundersökning för nedlagda kostnader under 2018-2019, samt att delta i referensgruppen för arbetet. Styrelsen beslutade att Storsthlm ska delta i resvaneundersökningen 2019 och att finansieringen kommer att ske inom budget 2019.

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
2016 beslutade Storsthlms styrelse att i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns landsting och länets kommuner arbeta fram en regional vattenförsörjningsplan. Detta för att trygga en tillräcklig och robust vattenförsörjning av god kvalitet. Den regionala vattenförsörjningsplanen är nu framtagen och Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att ställa sig bakom dess mål och strategier och att använda dem som beslutsunderlag i planeringsprocessen.

Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till en tilläggsöverenskommelse mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar. Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta tilläggsöverenskommelsen.